Молитва на уважение мужа к жене

Содержание

Молитвы в скорби о неверности супруга

Молитва на уважение мужа к жене

О, святи́и му́ченицы и испове́дницы Христо́вы Гу́рие, Само́не и Ави́ве! Те́плии о на́с хода́таи и моли́твенницы пред Бо́гом, во умиле́нии серде́ц на́ших, взира́я на пречи́стый ва́ш о́браз, смире́нно мо́лим ва́с: услы́шите на́с, гре́шных и недосто́йных рабо́в свои́х (имена́), су́щих в беда́х, ско́рбех и напа́стех, и презре́в на́ша тя́жкая и безчи́сленная прегреше́ния, яви́те на́м свою́ вели́кую ми́лость, воздви́гните на́с из глубины́ грехо́вныя, просвети́те на́ш у́м, смягчи́те зло́е и окая́нное се́рдце, прекрати́те за́висть, вражду́ и раздо́ры, в на́с живу́щие. Осени́те на́с ми́ром, любо́вию и стра́хом Бо́жиим, Умоли́те милосе́рднаго Го́спода, да покры́ет мно́жество грехо́в на́ших Свои́м неизрече́нным милосе́рдием. Да соблюде́т Це́рковь Свою́ святу́ю от неве́рия, ересе́й и раско́лов. Да пода́ст стране́ на́шей ми́р, благоде́нствие, земли́ плодоро́дие; супругам любо́вь и согла́сие; ча́дам послуша́ние; оби́димым терпе́ние; оби́дящим стра́х Бо́жий; скорбя́щим благоду́шие; ра́дующимся воздержа́ние. Все́х же на́с да покры́ет Свое́ю всеси́льною десни́цею, и да изба́вит от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, и напра́сныя сме́рти. Да огради́т на́с ополче́нием святы́х Свои́х А́нгелов, во е́же изба́витися на́м по исхо́де на́шем из жития́ сего́ от ко́зней лука́ваго и та́йных возду́шных мыта́рств его́, и неосужде́нными предста́ти Престо́лу Го́спода Сла́вы, иде́же ли́цы святы́х А́нгел со все́ми святы́ми вы́ну сла́вят пресвято́е и великоле́пое И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́м мученикам Адриа́ну и Ната́лии2

О, свяще́нная дво́ице, святи́и му́ченицы Христо́ви, Адриа́не и Ната́лие, блаже́ннии супру́зи и до́блии страда́льцы! Услы́шите нас, моля́щихся вам со слеза́ми (имена), и низпосли́те на ны вся благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим, и моли́те Христа́ Бо́га, да поми́лует нас и сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й, да не поги́бнем во гресе́х на́ших. Ей, святи́и му́ченицы, приими́те глас моле́ния на́шего и изба́вите ны моли́твами ва́шими от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, гра́да, меча́, на́шествия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от напра́сныя сме́рти и от всех бед, печа́лей и боле́зней, да вы́ну, ва́шими моли́твами и предста́тельством укрепля́емии, просла́вим Го́спода Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая Сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, во ве́ки веков. Ами́нь.

Святы́м Петру́ и Февро́нии Му́ромским3

О, уго́дницы Бо́жии, благове́рнии кня́же Пе́тре и княги́не Февро́ние, к ва́м прибега́ем и к ва́м со упова́нием кре́пким мо́лимся: вознеси́те о на́с, гре́шных (имена́), святы́я моли́твы ва́ши ко Го́споду Бо́гу и испроси́те у бла́гости Его́ вся́ благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру пра́ву, наде́жду бла́гу, любо́вь нелицеме́рну, благоче́стие непоколеби́мо, в до́брых де́лех преуспе́яние. Исхода́тайствуйте на́м у Царя́ Небе́снаго житие́ благополу́чное и до́брую христиа́нскую кончи́ну. Е́й, чудотво́рцы святи́и! Не пре́зрите моли́тв на́ших, но бу́дите о на́с при́снии предста́телие ко Го́споду, и сподо́бите на́с по́мощию ва́шею спасе́ние ве́чное получи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́довати, да славосло́вим неизрече́нное человеколю́бие Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице покланя́емаго Бо́га во ве́ки веко́в.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Спору́чница гре́шных»4

О, Влады́чице Преблагослове́нная, Защи́тнице ро́да христиа́нскаго, прибе́жище и спасе́ние притека́ющих к Тебе́! Ве́м, вои́стину ве́м, я́ко зело́ согреши́х и прогне́вах, Преми́лостивая Госпоже́, рожде́ннаго пло́тию от Тебе́ Сы́на Бо́жия, но и́мам мно́гии о́бразы пре́жде мене́ прогне́вавших Его́ благоутро́бие: мытари́, блудни́цы и про́чия гре́шники, и́мже даде́ся проще́ние грехо́в и́х, покая́ния ра́ди и испове́дания. Ты́я у́бо о́бразы поми́лованных очесе́м гре́шныя души́ моея́ представля́я и на толи́кое Бо́жие милосе́рдие, о́нех прие́мшее, взира́я, дерзну́х и а́з, гре́шный, прибе́гнути с покая́нием ко Твоему́ благоутро́бию. О, Всеми́лостивая Влады́чице, да пода́си ми́ ру́ку по́мощи и испро́сиши у Сы́на Твоего́ и Бо́га Ма́терними и святе́йшими Твои́ми моли́твами тя́жким мои́м грехо́м проще́ние. Ве́рую и испове́дую, я́ко То́й, Его́же родила́ еси́, Сы́н Тво́й, е́сть вои́стину Христо́с, Сы́н Бо́га Жива́го, Судия́ живы́х и ме́ртвых, воздая́й кому́ждо по дело́м его́. Ве́рую же па́ки и испове́дую Тебе́ бы́ти и́стинную Богоро́дицу, милосе́рдия исто́чник, утеше́ние пла́чущих, взыска́ние поги́бших, си́льную и непрестаю́щую к Бо́гу Хода́таицу, зело́ лю́бящую ро́д христиа́нский, и Спору́чницу покая́ния. Вои́стину бо не́сть челове́ком ины́я по́мощи и покро́ва, ра́зве Тебе́, Госпоже́ Преми́лостивая, и никто́же, упова́я на Тя́, постыде́ся когда́ и, Тобо́ю умоля́я Бо́га, никто́же оста́влен бы́сть. Того́ ра́ди молю́ Твою́ неисче́тную бла́гость: отве́рзи две́ри милосе́рдия Твоего́ мне́, заблу́ждшему и па́дшему в тиме́ние глубины́, не возгнуша́йся мене́, скве́рнаго, не пре́зри гре́шнаго моле́ния моего́, не оста́ви мене́, окая́ннаго, я́ко в поги́бель зло́бный вра́г похи́тити мя́ и́щет, но умоли́ о мне́ рожде́ннаго от Тебе́ милосе́рдаго Сы́на Твоего́ и Бо́га, да прости́т вели́кия моя́ грехи́ и изба́вит мя́ от па́губы моея́; я́ко да и а́з со все́ми, получи́вшими проще́ние, воспою́ и просла́влю безме́рное милосе́рдие Бо́жие и Твое́ непосты́дное о мне́ заступле́ние в жи́зни се́й и в несконча́емом ве́це. Ами́нь.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Взыска́ние поги́бших»5

Засту́пнице Усе́рдная, Благоутро́бная Го́спода Ма́ти, к Тебе́ прибега́ю аз, окая́нный и па́че всех челове́к грешне́йший. Вонми́ гла́су моле́ния моего́ и вопль мой и стена́ние услы́ши. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́ и аз, я́коже кора́бль в пучи́не, погружа́юся в мо́ре грехо́в мои́х.

Но Ты, Всеблага́я и Милосе́рдая Влады́чице, не пре́зри мене́, отча́яннаго и во гресе́х погиба́ющаго. Поми́луй мя, ка́ющагося в злых де́лех мои́х, и обрати́ на путь пра́вый заблу́ждшую окая́нную ду́шу мою́. На Тебе́, Влады́чице моя́ Богоро́дице, возлага́ю все упова́ние мое́.

Ты, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ и соблюди́ мя под кро́вом Твои́м ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: Защитница Усердная, сострадательная Матерь Господа, к Тебе прибегаю я, презренный и самый грешный из всех людей. Услышь голос моления моего и вопль мой и стенание услышь. Ибо беззакония мои выше головы моей, и я, как корабль в пучину, погружаюсь в море грехов моих.

Но Ты, Всеблагая и Милосердная Владычица, не отвергай меня, отчаявшегося и во грехах погибающего. Помилуй меня, кающегося в злых делах моих, и обрати на правый путь заблудшую несчастную мою душу. На Тебя, Владычица моя Богородица, возлагаю всю надежду мою.

Ты, Матерь Божия, сохрани и соблюди меня под покровом Твоим теперь, всегда и навеки. Аминь.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Феодоровская»6

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́. Кто́ исто́ргнет мя́ из ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго.

Услы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́.
Укры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю: бу́ди мне́ Ма́ти и Наде́жде, Покро́в и По́мощь и Заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице.
О, чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́яй к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельница и Засту́пница на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Смоленская» («Одиги́трия»)

О, пречу́дная и превы́шшая все́х тва́рей Цари́це Богоро́дице, небе́снаго Царя́ Христа́ Бо́га на́шего Ма́ти, пресвята́я Одиги́трие Мари́е! Услы́ши ны́, гре́шныя и недосто́йныя, в ча́с се́й пред пречи́стым о́бразом Твои́м припа́дающия, и си́це уми́льно глаго́лющия: изведи́ на́с от ро́ва страсте́й, Одиги́трие блага́я, изба́ви на́с от вся́кия ско́рби и печа́ли, огради́ от вся́кия напа́сти и злы́х клеве́т и от непра́веднаго наве́та вра́жия: мо́жеши бо, о благода́тная Ма́ти на́ша, не то́чию от вся́каго зла́ сохрани́ти лю́ди Твоя́, но и вся́ким благодея́нием снабди́ти и спасти́: ра́зве бо Тебе́ ины́я предста́тельницы в беда́х и обстоя́ниих и те́плыя хода́таицы о на́с гре́шных к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему, не и́мамы: Его́же умоли́, Влады́чице, спасти́ на́с и Ца́рствия Небе́снаго сподо́бити, да спасе́ннии Тобо́ю сла́вим Тя́ и в бу́дущем ве́це, я́коже спасе́ния на́шего вино́вницу, и превозно́сим всесвято́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Покро́в Пресвято́й Богоро́дицы»7

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шних Си́л, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и земли́ на́шея всемо́щная Засту́пнице! Приими́ хвале́бно-благода́рственное пе́ние сие́ от на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша к Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́; не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты́ уми́лостивиши Его́ о на́с, Влады́чице, я́ко вся́ Тебе́ от Него́ возмо́жна су́ть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рей Засту́пнице на́шей: услы́ши на́с, моля́щихся Тебе́, осени́ на́с вседержа́вным покро́вом Твои́м и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́: па́стырям на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х; градоправи́телем му́дрость и си́лу; судия́м пра́вду и нелицеприя́тие; наста́вником ра́зум и смиренному́дрие; супру́гам любо́вь и согла́сие; ча́дом послуша́ние; оби́димым терпе́ние; оби́дящим стра́х Бо́жий; скорбя́щим благоду́шие; ра́дующимся воздержа́ние и все́м на́м — ду́х ра́зума и благоче́стия, ду́х милосе́рдия и кро́тости, ду́х чистоты́ и пра́вды. Е́й, Госпоже́ Пресвята́я! Умилосе́рдись на немощны́я лю́ди Твоя́: разсе́янныя собери́, заблу́ждшия на пу́ть пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й и при́зри на все́х на́с призре́нием ми́лостивнаго Твоего́ заступле́ния; воздви́гни на́с из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя очеса́ на́ша к зре́нию спасе́ния; ми́лостива на́м бу́ди зде́ и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия, и на Стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чной жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты́ бо еси́, Госпоже́, Сла́ва небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты́ по Бо́зе на́ша Наде́жда и Засту́пница все́х, притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и ве́сь живо́т на́ш предае́м, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

1 Акафист святым мученикам Гурию, Самону и Авиву. 3 Акафист святым благоверным князю Петру и княгине Февронии, Муромским.4 Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Споручница грешных».5 Преподобный Александр Свирский. Молитвы. 7 Святитель Димитрий Ростовский. Псалтирь Божией Матери.

См. также: Скорби, Прелюбодеяние, Семейная жизнь. Об испытаниях в нашей жизни

Источник: //azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-v-skorbi-o-nevernosti-supruga.html

Молитва на любовь и уважение мужа

Молитва на уважение мужа к жене

Постараемся детально ответить на вопрос: молитва на любовь и уважение мужа на сайте: молитва-богу.рф – для наших многоуважаемых читателей.

Всякие разные невзгоды подстерегают семейные пары. Со временем чувство любви остывает, растворяясь в бытовых проблемах.

У одних оно трансформируется в привычку и привязанность, у других наружу поднимаются проблемы худшего характера, не дающие спокойной жизни.

Но Господь наш всевидящ и всемогущ – вовремя исправленная проблема зарастёт без следа, прочно скрепив союз двух сердец своей благодатью.

Такой панацеей обязательно станет молитва на любовь мужа, главное – вовремя призвать на помощь себе ту силу, что создала всё сущее, и для которой нет ничего не возможного.

Эта молитва возродит утраченные чувства, заставив новыми красками украсить ваши серые будни.

И конечно же, несомненно, важно – молитва, в отличие от практики колдовской, не ломает и не принуждает к чему-то мужчину, она заставляет вернуть настоящие чувства в его сердце.

Естественно, что в отличие от заговоров магического толка с привлечением демонических сил, результат не столь быстрый, но он того стоит. Чувства мужчины будут настоящими, без психологического надлома.

И никогда молитва на мужнину любовь не сделает его запойным алкоголиком или сумасшедшим, как делает обычно демон, призванный заговором.

Ведь целью Господа всегда является любовь, а у демонов одна цель – завладеть вашей душой через приобщение к греху.

Святые покровители семейного очага Пётр и Феврония

На Руси особо почитаемы заступники влюблённых и супружеских пар, святые благоверные Пётр и Феврония. История их любви стала замечательным примером того, как истинные чувства могут побеждать и становиться на уровень чудес.

Сила любви одного сможет сокрушить любые невзгоды и вернуть любовь другого в свою обитель.

О чём и повествует история Февронии, которая очаровала Петра так, что их души не смогли расстаться и после смерти, дав нам пример для подражания.

Они являются наместниками Бога над земной жизнью людской, ведающие и помогающие в сложностях семейной жизни и опекающие Богом соединённые сердца супругов. Молитвы им способны сотворить невероятное, чтобы любовь мужа всегда крепла и была настоящим сильным чувством.

Если вы ощущаете, что любовь вашего супруга перестала быть столь сильной, как была в начале ваших отношений, уделите время и помолитесь святым Петру и Февронии, но обязательно ваши просьбы должны сопровождаться молитвами во славу Господа. Чтобы Силы Небесные видели в ваших обращениях искреннюю веру во Христа, ваши молитвы не должны вызывать сомнение.

В иконной лавке купите образ с ликами Петра и Февронии. Затем определите место иконе рядом с супружеским ложем, чтобы они силой своей могли озарять ваши отношения. Каждое утро, пока супруг спит, читайте молитву святым покровителям над вашей кроватью. Эта же обязательно читается молитва на сон грядущий к ночи.

Молитва о любви святому благоверному князю Петру и княгине Февронии, Муромским чудотворцам

Не забывайте, чтобы ваш глас был услышан, необходимо зажигать свечу во время чтения молитвы – она, как маячок, привлекает милость святых покровителей. Тогда они быстрее откликнутся на ваш призыв и помогут вернуть ваши чувства в то состояние, когда в семье поселяется счастье.

Святые мученики Адриан и Наталья – покровители супружеской верности

Яко жизнь свою до страшной кончины прошли они вместе, так и с Небес нас опекают милостью своей святые мученики Адриан и Наталия.

Прославившись своей стойкостью и верой, претерпев мучения во славу Бога Единого, она стали одним из светочей, на кого равняться надо и кто даёт нам заступничество и надёжу в любви двух супругов.

Особенно милостивыми святые мученики становятся на стороне обиженного неверностью супруга.

Если в вашу семью ворвалась беда, и кто-то из супругов стал на путь грехопадения, то умолите святых мучеников Адриана и Наталию дать вам свою милость и покровительство, вразумить оступившегося и вернуть его в семейное лоно. Укрепите просьбу к ним своей истовой молитвой в храме, и ваш супруг вернётся, образумившись и поняв свои ошибки.

Молитва святым мученикам Адриану и Наталье о любви в браке

Чтобы устранить негативную атмосферу в доме, следующую за размолвкой супругов, поставьте опекать ваше жилище святые лики мучеников Адриана и Натальи – купите икону с ними.

Замечено, что благотворно повлияет на успех молитвы, если фотографию неверного супруга положить у иконы святых мучеников, чтобы они своей силой могли воздействовать на думы человека и вразумлять его к возврату в семью.

Пресвятая Богородица – заступница обиженных неверностью жён

В случае, когда беда размолвки достигла больших размеров и семейный очаг едва теплится, то попросите Богородицу вернуть вам любовь мужа и укрепить ваши семейные отношения. Конечно, для этого нужно очень постараться и пройти все испытания, привлекая на свою сторону Силу Небесную и Богородицу в заступницы.

Во-первых, нужно обязательно о чиститься духовно, пройдя семидневный пост, исповедовавшись во всех грехах вольных и невольных. Таинство причастия будет той отправной точкой, что позволит вам начать ритуал, способный вернуть любовь мужа.

Затем следует в иконной лавке купить образ Богородицы, называемый «Неувядаемый цвет». Эта икона почитается, как наиболее сильная, способная развязать семейные проблемы и разногласия. Далее приготовьтесь к сорокадневной молитве, ибо, только пройдя подвиг смирения и преклонения к Силе Небесной, можно вернуть то, что считаете для себя важным, – любовь супруга.

Следующие сорок дней каждое утро и на ночь отправляйте молитвы Богу нашему Иисусу Христу и Приснодеве Марии.

 • Вначале обязательно зажигается лампадка пред образом Богородицы «Неувядаемый цвет».
 • Затем читают троекратно каноническую молитву христианской веры.
 • Молитву к Богородице читают не менее семи раз!
 • Утренняя молитва читается исключительно натощак, допустимо лишь небольшое количество святой воды.
 • Вечером обязательно читают псалмы, призванные вразумить оступившегося супруга, вернуть его любовь и исцелить семью от размолвки.

Молитва ко Пресвятой Богородице пред иконою «Неувядаемый Цвет»

«Преблагословенная Богородице Дево, покланяемся Твоему пречистому образу, Тебе поем хвалебную песнь, Тебе приносим нужды, горе и слезы, Ты же о, кроткая Заступнице наша, Тебе так близки земные печали, приими наша воздыхания, помози нам и от бед спаси. Неустанно бо и со умилением да зовем Ти: радуйся, Мати Божия, Цвете Неувядаемый.»

«Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим образ Твой святый, имже болезни наша врачуеши и души к Богу возводиш.»

Важно! Господь видит вашу проблему, ибо всевидящ, но умолить его о помощи можно, лишь доказав всем сердцем свою верность к нему. Не относитесь формально к обряду и исполнению молитв, прочувствуйте душой те слова, что будут слетать из ваших уст.

Молитва Всевышнему на укрепление любви между супругами в семье

Чтобы укрепить любовь или возродить утраченные чувства, прежде всего, впускают в свои сердца Бога. Исключительно отдавшись его мудрым наставлениям, можно вернуть любовь супругов, отвернуть прельщение грехом на стороне. Всякая молитва имеет свою особую силу, но молитвы, направленные к Всевышнему, обладают такой сокрушительной силой, что ни один демон искушения не устоит против неё.

Молитва Господу Богу о любви в семье

«Боже великий и щедрый, сотворивый всяческая словом Твоим, уставивый светила на небесех и землю на ничесомже повесивый, в шестый же день человека от персти земныя образовавый, и вдохнувый в него дыхание жизни, последи же жену помощницу ему давый, и заповедавый: раститеся, и множитеся, и наполните землю. Сам убо, милостивый Владыко, воспомяни ныне заповедь Твою сию о умножении рода человеческаго и призри милосердым оком от святаго жилища Твоего на нас, рабов Твоих (имена), союзом супружества от Тебе соединенных и Твоея помощи просящих: даруй нам друг ко другу любовь и о чадех благодать, да будем плодовиты, и да узрим сыны сынов своих даже до третьяго и четвертого рода, и желаемыя старости да достигнем, по кончине же живота нашего в Царствие Небесное внидем благоволением и благостию Господа нашего Иисуса Христа, с Нимже Тебе слава подобает, честь и поклонение, со Святым Духом во веки веков. Аминь».

Читайте молитву пред святыми образами, обязательно озаряя её светом свечи или лампадки. Вкладывайте в каждое слово свою искреннюю веру. Помните, что главенство Бога должно быть осознанно и безраздельно владеть вашим сердцем. Только сильная вера способна вершить чудеса.

Псалмы на укрепление любви супругов

Псалмы всегда считаются панацеей от любой беды, ибо песни Давида являются частью Книги всех книг. В них заключена огромная сила, способная не только одолеть демона, но и вернуть мир и надежду всякому христианину.

 • Псалом 10 – читают, когда супру ги находятся в ссоре, дабы усилить их любовь, смягчить сердца и внести в их супружескую жизнь мир и благодать, освящённую милостью Божией.
 • Псалом 43 – даёт жене наставление мудрости, а нерадивого супруга, уличённого во грехе прелюбодеяния, вразумляет и заставляет устыдиться поступков своих.
 • Псалом 116 – приносит милость свою и благодать в те семьи, где почитают Господа должным образом. По усердию христиан в молитве Господь дарует укрепление семьи и воцарения любви между супругами.
 • Псалом 126 – примиряет супругов в ссорах. Вразумляет обоих к почтению и уважению в семье. Убирает печаль из их взаимоотношений, добавляя радости и любви.
 • Псалом 139 – читают в том случае, когда мужчина стал несдержанным во гневе, дабы усмирить семейного тирана, поднимающего руку над головой жены своей, отказывая ей в должном почтении.

Наука семейных отношений требует серьёзной отдачи. Только научившись управлять собственными эмоциями, мы сможем надеяться на получение добра от своего супруга.

Только будучи доброй и уважительной хозяйкой, женщина сможет рассчитывать на аналогичное поведение своего супруга. Любовь – то чувство, которое можно получить, лишь сполна отдав его своему партнёру.

Господь, как наш Небесный Покровитель, всегда готов нам быть помощью и опорой в этом – стоит только впустить его в дом наш и свои сердца, искренне воздав ему наши молитвы и чаяния.

Молитва к Силам Небесным, чтобы муж был верным и любил жену больше жизни. . В том случае, если любовь и взаимопонимание между супругами нарушены, задача жены заботиться о сохранении семьи, чтоб удержать ее от.

Молитва Символ Веры. Молитва на Умягчение злых сердец. Когда будете возносить молитву на сон грядущий, зажигайте лампаду или свечу перед образом Богородицы. . Сильный ритуал для усмирения гордыни и возврата любви.

Тем более существует немало способов, когда материнская любовь и молитва излечивают отвороты и снимают последствия приворота . Положите перед собой фотографии мужа и жены надежду на примирение коих мы уповаем и вымаливаем.

Ежедневная молитва от измены мужа – залог того, что любимый будет вам верен. . Вернет любовь мужа к жене, если он утратил ее в своем сердце. Оградит супруга от измены и прельщения на чужую жену.

Молитва чтобы жена мужа любила, 3 молитвы

Чтобы жена любили и уважала законного мужа, следует неустанно молиться. Это не приворотный посыл, а сердечное обращение к Божьим Угодникам и Иисусу Христу.

На перепутье сложной судьбы нас подстерегают искушения.

Бесконечно верная супруга, любящая и почитающая мужа, не застрахована от измен.

Соблазны, пред которыми надо устоять, обязаны быть разрушены православной молитвой.

Дорогие мои, без помощи Иисуса Христа Вам не обойтись.

Если Вы, преданный муж, почувствовали, что любовь жены ослабевает, значит пришло время обратиться к Святым.

Когда никого не окажется дома, зажгите 3 свечи, купленные в Храме.

Рядом поставьте икону Николая Чудотворца, Пресвятой Богородицы и Господа Бога.

Чтобы любовь заслужить, надобно самим ее излучать.

Пожалуйста, не гневайтесь на супругу, а укрепляйте семейные узы этими молитвами.

Чудотворец Николай, Божий Угодник. Защити жену мою от плотской слабости и от греховной радости. Наставь ее на дело благое, и открой очам спасение святое. Да будет воля твоя. Аминь.

Пресвятая Богородица, Дева Мария. В мужней молитве блага прошу, прости коли часто на Бога грешу. Пусть любит жена как того заслужил, сними наказания, что Бог наложил. Да будет воля твоя. Аминь.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Сохрани нас в вере православной, чтоб жене семья осталась главной. Чтоб любила в верности и чести, коль в дали, ждала от мужа вести. Да будет воля твоя. Аминь.

Тушите свечи. Сносите в урну огарки.

Верую в Иисуса Христа и сердечно молясь, Вы заслужите того, чтобы Вас любила жена.

Но это чувство никак не связана с плотскими угодьями.

Поделитесь с друзьями

Источник: //xn----7sbebizuhsg3bs.xn--p1ai/molitva_na_lyubov_i_uvazhenie_muzha/

4 самые популярные молитвы от агрессии мужа к жене: реальный опыт и мнения экспертов

Молитва на уважение мужа к жене

Наверное, каждая жена хоть раз в жизни, но сталкивалась с пугающей и необъяснимой агрессией мужа по отношению к себе.

Впрочем, если разобраться, то необъяснимого в ней не так уж и много: конфликты на работе, общее неудовлетворение материальным положением, личные претензии, депрессии — все это логично накладывается одно на другое и в результате в один прекрасный день изливается сильнейшим потоком гнева. С рукоприкладством? Увы, но нередко.

Если вы испробовали все способы подавления таких ужасных ситуаций, но так к положительному результату и не пришли, то возьмите на заметку на первый взгляд чудаковатый, но очень популярный способ — молитву от агрессии мужа к жене.

Это действительно работает?

Буквально пару лет назад группа ученых-нейрофизиологов из Санкт-Петербурга сообщила об удивительном открытии — при должном усилии со своей стороны человек может погрузиться в состояние молитвенного бодрствования, которое — о, чудо — может помочь им исцелиться от различных болезней. Это не шутка, а вполне серьезная теория, которая, правда, пока что не получила должного подтверждения на практике и потому встречает довольно серьезный скепсис со стороны научного сообщества.

Вениамин Шевцов, врач-психотерапевт со стажем, 45 лет:

 — Использование молитвы для излечения основано на глубокой вере человека в положительный результат. Люди отрешаются от будней, становятся увереннее, сильнее и спокойнее, соответственно, укрепляется и иммунитет. Но можно ли сказать, что можно победить болезнь исключительно одной молитвой? Сомнительное предположение, но я вполне допускаю, что можно облегчить страдания.

А что если использовать молитву от агрессии мужа по отношению к своей супруге?

Болезни тут каковой нет, имеем лишь чисто бытовую ситуацию, в которой муж проявляет по отношению к жене необоснованную агрессию, раздражение, подвергает ее ежедневной обструкции и даже применяет физическое насилие. И это вовсе не входит в список признаков того, что муж не любит жену: человеческий характер — дело тонкое.

На женских форумах можно встретить немало описаний подобных жизненных ситуаций, в которых такие молитвы действительно помогла сгладить углы в отношениях между близкими людьми. Особенно помогали они в совокупности с народными способами отучить мужа от алкоголя без его ведома, если причиной агрессии являлась выпивка.

Елена Михальцова, 40 лет, Москва:

— Период, когда мой муж Миша меня постоянно унижал как словесно, так и физически — один из самых ужасных в моей жизни. Я не могла заснуть: слезы буквально стояли в глазах. Идею использовать молитву от агрессии мужа к жене подсказала мне подруга.

Правда, ей она не помогла, но мне посоветовала попробовать, мол, вдруг что получится. Я ежедневно читала молитву по утрам в течение недели.

Не могу сказать, что поведение мужа изменилось кардинально и сразу: слегка притупилась агрессия, упреки стали не такими категоричными. Но и этого было более чем достаточно для того, чтобы я вздохнула свободно. Со временем он становился все добрее и добрее.

Позже я узнала, что его повысили на работе. Вот и сейчас думаю, что же помогло в моей ситуации: подсказанная подругой молитва или же подвернувшийся кстати карьерный рост.

Подборка известных молитв для отчаявшихся жен

Мы основательно проштудировали не только известные женские форумы, но также и мнения людей, имеющих к церкви самое непосредственное отношение.

отец Валерий, Екатеринбург:

— В том, что женщины отчаиваются и обращаются к Богу с просьбой о помощи, нет ничего удивительного. Как и в том, что после молитв ситуация действительно меняется к лучшему.

Конечно, имеет значение, к кому из святых обращается женщина. Например, заступниками супружеских пар издавна на Руси были Петр и Феврония, святые благоверные.

Если вы почитаете историю их жизни, то легко поймете, почему они имеют такой авторитет для замужних женщин.

Молитва Петру и Февронию, покровителям семейного очага

«О святые благоверные князь Петр и княгиня Феврония, к вам обращаюсь и крепко молюсь: вознесите от нас, грешных, святые молитвы к Господу Богу и испросите у него благости в жизни семейной. Не презрите молитв наших и удостойте вашей помощью. Аминь».

Молитва Андриану и Наталье, покровителям супружеской верности и счастью

«Свою жизнь Андриан и Наталья прожили вместе, так и сейчас они опекают нас своей милостью с небес. Так прошу вас стать для моего мужа светочем, успокоить его гнев и бурлящие страсти в душе, быть ко мне самым милым и нежным до конца своих дней. Аминь.»

Обращение к Пресвятой Богородице

«Величаю тебя, Пресвятая Дева и чту твой святой образ, помоги мне в моей беде, излечи моего любимого мужа от злючки кипучей, помоги ему встать на путь любви истинной, доброты неограниченной и верности. Возвожу к тебе свои молитвы и надеюсь на помощь, аминь.»

Еще одна молитва к Пресвятой Богородице

«Прошу чистой и безоблачной жизни, о Пресвятая Богородица и Иисус Христос, как вода, у раба Божьего (подставляете имя мужа) с рабой Божьей (подставляете свое имя), во имя Отца, Сына и Святаго Духа. Аминь».

Наш финальный совет

Молитва от агрессии мужа к жене — конечно, не панацея, которая будто по мановению волшебной палочки вдруг усмирит кипящие страсти в вашем браке. Для этого без квалифицированной помощи психолога не обойтись.

Но вот привести свои мысли в порядок, успокоить свою психоэмоциональную энергию, создать хороший задел для урегулирования конфликта — вполне. Главное, что от вас требуется — это искреннее желание изменить печальную ситуацию.

В таком случае, все у вас получится. С божьей помощью — или без.

pinterst.com

Источник: //obielsyagrush.ru/4-samye-populyarnye-molitvy-ot-agressii-muzha-k-zhene-realnyj-opyt-ispolzovaniya-mneniya-ekspertov/

Молитвы о даровании супруга или супруги

Молитва на уважение мужа к жене

Молитва о семье Благоверному князю Петру и княгине Февронии, Муромским чудотворцам

О угодницы Божии, благовернии княже Петре и княгине Февроние, к вам прибегаем и к вам со упованием крепким молимся: вознесите о нас, грешных (имена молящихся)..святые молитвы Ваши ко Господу Богу и испросите у благости Его вся благопотребная душам и телесем нашим: веру праву,надежду благу, любовь нелицемерну, благочестие непоколебимо, в добрых делех преуспеяние.

Исходатайствуйте нам у Царя Небесного житие благополучное и добрую христианскую кончину.

Ей, чудотворцы святии ! Не презрите молитв наших, но будите о нас приснии предстателие ко Господу, и сподобите нас помощию вашею спасение вечное получити и Царствие Небесное унаследовати, да славословим неизреченное человеколюбие Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице покланяемого Бога вовеки веков. Аминь

Молитва о счастливом замужестве Пресвятой Богородице в честь Ее иконы Казанская

Тропарь, глас 4-й:

Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго! За всех молиши Сына Твоего, Христа Бога нашего, и всем твориши спастися, в державный Твой покров прибегающим. Всех нас заступи, о.

Госпоже, Царице и Владычице, иже в напастех и в скорбех и в болезнех, обремененных грехи многими, предстоящих и молящихся Тебе умиленною душею и сокрушенным сердцем пред Пречистым Твоим образом со слезами, и невозвратно надежду имущих на Тя избавления всех зол.

Всем полезная даруй и вся спаси, Богородице Дево: Ты бо еси Божественный покров рабом Твоим.

Кондак, глас 8-й:

Притецем, людие, к тихому сему и доброму пристанищу, скорой Помощнице, готовому и теплому спасению, покрову Девы; ускорим на молитву и потщимся на покаяние: источает бо нам неоскудныя милости Пречистая Богородица, предваряет на помощь и избавляет от великих бед и зол благонравныя и богобоящияся рабы Своя.

Молитва: О Пречистая Владычице Богородице, Царице небеси и земли, вышшая ангел и архангел и всея твари честнейшая, чистая Дево Марие, миру благая помощнице и всем людем утверждение и во всяких нуждах избавление! Призри и ныне, Госпоже Всемилостивая, на рабы Твоя, Тебе умиленною душею и сокрушенным сердцем молящияся, со слезами к Тебе припадающия пречистому и цельбоносному образу Твоему, и помощи и заступления Твоего просящия. О Всемилостивая и Премилосердая Дево Богородице чтимая! Воззри, Госпоже, на люди Твоя: мы бо, грешнии, не имамы иныя помощи, разве Тебе и от Тебя рождшагося Христа Бога нашего. Ты еси заступница и предстательница наша, Ты еси обидимым защищение. Скорбящим радование, сирым прибежище, вдовам хранительница, девам слава, плачущим веселие, больным посещение, немощным исцеление, грешным спасение. Сего ради, о Богомати, к Тебе прибегаем и на Твой пречистый образ с превечным на руку Твоею держимым младенцем, Господем нашим Иисусом Христом взирающе, умиленное пение Тебе приносим и вопием: помилуй нас, Мати Божия, и прошение наше исполни, вся бо суть возможна ходатайству Твоему: яко Тебе слава подобает ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Православная молитва о супруге (для одиноких мужчин и женщин)

Господь Отец Небесный! Во имя Иисуса Христа даруй мне любимую и любящюю жену (мужа). Даруй мне спутника жизни, с которым я бы был (была) счастлив(а) всю свою жизнь. Даруй мне познакомиться с ней(ним) в Твое время.

Если во мне есть какие-то черты характера, которые помешают моему будущему семейному счастью, Ты открой мне это и научи меня, как я могу измениться. Научи меня любить, прощать, научи меня быть любимым (любимой). Аминь.

Православная молитва девицы о супружестве

О, Всеблагий Господи, я знаю, что великое счастье мое зависит от того, чтобы я Тебя любила всею душою и всем сердцем моим и чтобы исполняла во всем святую волю Твою.

Управляй же Сам, о Боже мой, душою моею и наполняй сердце мое: я хочу угождать Тебе одному, ибо Ты Создатель и Бог Мой! Сохрани меня от гордости и самолюбия: разум, скромность и целомудрие пусть украшают меня.

Праздность противна Тебе и порождает пороки, подай же мне охоту к трудолюбию и благослови труды мои.

Поелику же закон Твой повелевает жить людям в честном супружестве, то приведи меня, Отче Святый, к сему освященному Тобою званию, не для угождения вожделению моему, но для исполнения предназначения Твоего, ибо Ты Сам сказал: нехорошо человеку быть одному и, создав ему жену в помощницу, благословил их расти, множитися и населять землю (Быт.1,28; 2,18).

Услышь смиренную молитву мою из глубины девичьего сердца Тебе воссылаемую: дай мне супруга честнаго и благочестиваго, чтобы мы в любви с ним и согласии прославляли Тебя, милосерднаго Бога: Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Всемилостивая о скором замужестве

Всемилостивая Владычица моя, Пресвятая Госпожа, Всепречистая дева Богородица —Мария, несумненная и Единственная Надежда моя. Не гнушайся меня, не отвергай меня,не остави меня, не отступи от меня, защити, попроси, услышь.

Виждь, Госпожа, Помоги, Прости, Прости, Пречистая.

Молитва к Матери Божией о поиске мужа

О чем молить Тебя, что просить у Тебя? Ты ведь все видишь, все знаешь. Сама посмотри мне в душу и дай ей то, что ей нужно.

Ты, все претерпевшая, все перемогшая, – все поймешь. Ты, повившая Младенца в яслях и принявшая Его Своими руками со Креста, Ты одна знаешь всю высоту радости, весь гнет горя.

Ты, получившая в усыновление весь род человеческий, взгляни и на меня с материнской заботой. Из тенет греха приведи меня к Твоему Сыну.

Я вижу слезу, оросившую Твой лик. Это надо мной Ты пролила ее, и пусть смоет она следы моих прегрешений. Вот я пришел, я стою и жду Твоего отклика.

О Богомати! О Всепетая! О Владычица! Ничего не прошу, только стою пред Тобою.

Только сердце мое, бедное человеческое сердце, изнемогшее в тоске по правде, бросаю к пречистым ногам Твоим, Владычица!

Дай всем, кто зовет Тебя, достигнуть Тобою превечного дня и лицом к лицу поклониться Тебе.

Вопрос к священнику о поиске хорошей жены:

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста — кому можно молиться о том, чтобы Господь даровал невесту? В молитвословах есть молитвы о даровании суженного, а вот какие молитвы и кому о даровании жены — я не нашел. Все мои поиски невесты своими силами ни к чему не приводят хорошему. Копится разочарование и перерастает в безверие. Не подскажите, кому мне молиться или саму молитву?
Илья

Ответ священника кому надо молится о поиске жены:

Здравствуйте, Илья! Не нашел, к сожалению, я молитву о даровании невесты, применительно конкретно к Вашему случаю. Но не унывайте, молитесь покровителям брака, например, благоверным муромским князьям Петру и Февронии. Вообще, об обретении невесты можно и нужно молиться и Господу, держащему в руке Своей судьбы людей, и Богородице, нашей усердной Заступнице и Предстательнице.

Но Ваше положение не должно становиться причиной к безверию. Христиане, испытывая на себе гонения не впадали в уныние и не отпадали от веры, хотя пребывали в заточениях, были мучимы даже до смерти. Вы ведь не знаете, чего хочет Бог. Понятно, благого дела желаете, на Ваш взгляд. Но как это согласуется с Божиим Промыслом о Вас? Но уж, коль хотите жениться, просите себе жену, а там как Бог даст.

 Помоги Господи!

Православная молитва девицы о замужестве

О, Всеблагий Господи, я знаю, что великое счастие мое зависит от того, чтобы я Тебя любила всею душею и всем сердцем моим, и чтобы исполняла во всем святую волю Твою. Управляй же Сам, о Боже мой, душею моею и наполняй сердце мое: я хочу угождать Тебе Одному, ибо Ты Создатель и Бог мой.

Сохрани мя от гордости и самолюбия: разум, скромность и целомудрие пусть украшают мя. Праздность противна Тебе и порождает пороки, подай же ми охоту к трудолюбию и благослови труды моя.

Поелику же Закон Твой повелевает жить людям в честном супружестве, то приведи мя, Отче Святый, к сему, освященному Тобою, званию, не для угождения вожделению моему, но для исполнения предназначения Твоего, ибо Ты Сам сказал: нехорошо человеку быть одному и, создав ему жену в помощницу, благословил их расти, множитися и населяти землю.

Услышь смиренную молитву мою, из глубины девичего сердца Тебе возсылаемую; дай мне супруга честнаго и благочестиваго, чтобы мы в любви с ним и в согласии прославляли Тебя, милосерднаго Бога: Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Источник: //boguslava.ru/molitvy-o-darovanii-supruga-ili-suprugi/

Заговоры и молитвы на мужа, чтобы любил и не охладел

Молитва на уважение мужа к жене

Об идиллии в семье мечтают все супружеские пары. Каждая женщина старается укрепить брак, восстановить отношения, если произошла ссора, либо супруг охладел.

Зачастую среди эффективных методов, которые помогают вернуть лад и любовь в семью, оказывается светлая магия. Заговоры и молитвы, читать которые нужно лишь руководствуясь благими намерениями, могут помочь в самом начале раздора.

И в этой статье приведены самые популярные и эффективные заговоры на мужа, из которых вы сможете выбрать наиболее подходящий для вашей ситуации.

Заклинания, которые помогали укрепить отношения между женой и мужем, знали еще наши бабушки и прабабушки. Они прибегали к их помощи, чтобы сохранить сформировавшуюся семью и вернуть счастье.

Чтобы добиться положительного результата и воплотить цель в реальность, следует искреннее верить в успех. Кроме того, следует в точности соблюдать рекомендации и качественно выполнять ритуал. Способствовать достижению максимального эффекта может темная сторона месяца. Обряды, проведенные на новолуние, оказывают сильный, устойчивый эффект.

Заклинание на восстановление чувств

Бывает, что за длительные годы чувства супругов слегка остывают. И если вы столкнулись с подобной ситуацией, если муж охладел, не питает сильной страсти, отчего страдает сексуальная жизнь, примените этот заговор. Осуществив обряд, для которого понадобится всего лишь соль, вполне возможно восстановить любовь и трепетные чувства.

Для проведения ритуала на возвращение любви и страсти купите в новолуние соль. Покупку совершайте именно в этот день, если хотите длительного эффекта. Главное, приобретайте приправу без сдачи. Принеся домой соль, заговорите ее словами следующей молитвы:

«Дана Господом Богом соль земная, а мною, рабою Божьею (свое имя), заговоренная. Чтобы мой муж (имя его) любил, хотел и желал только меня. Пусть больше жизни нужна ему буду, а об измене и уходе он даже и не подумает. Аминь».

Теперь заговоренную приправу можно убрать подальше, регулярно подсыпая ее в кушанья мужа. Заговор будет действовать, пока супруг употребляет эту соль. Этот заговор довольно сильный, однако он не поможет, если муж уже изменил. В этом случае нужно будет использовать другие молитвы.

Эффективный метод, чтобы сохранить семью

В отличие от предыдущего заклинания, этот заговор более сильный. Применив его, можно спасти брак от распада, вернуть супругам любовь и страсть первой брачной ночи.

Если вы решитесь применить данный заговор в отношении мужа, вам понадобится подготовиться к выполнению обряда заранее. Данный ритуал следует проводить только в ночь на праздник Ивана Купалы. С утра приготовьте следующие предметы:

 • стеклянную бутылку с крышкой;
 • родниковую воду;
 • немного меда.

Разведите мед водой, чтобы получилась сладкая вода. Налейте ее в стеклянный сосуд. Отправляйтесь с бутылкой, наполненной медовым составом, в лес. Найдите там муравейник и положите возле него сосуд, направляя горлышко к муравьиной куче.

Главное – не закрывайте сосуд, чтобы муравьи смогли в него попасть.

Теперь отправляйтесь домой.

Поздно вечером следует вернуться к муравейнику. Закройте бутылку, в которой будет медовая вода с муравьями, крышкой. Далее стоит перешагнуть через сосуд. Сделав шаг вперед, а затем назад, произносите слова молитвы:

«Как мурашки сбегаются на мед, так пускай и муж/жена (имя супруга) ко мне тянется. Как муравьям в этой бутылке быть, так и мужу/жене со мною быть. Будет так отныне и во веки веков. Аминь».

После того, как прочитаете заговор, чтобы муж любил только вас, сразу же отправляйтесь домой. По дороге не оглядывайтесь, ни с кем не разговаривайте и никому не рассказывайте о том, что сделали. Этот обряд на любовь супруга очень сильный, повторять его не придется.

Обряд для возвращения охладевших чувств супруга

Вернуть любовь мужа и его пылкие чувства к вам поможет еще один заговор. Для усиления эффекта обряд необходимо проводить в новолуние. Желательно, чтобы оно совпадало с субботним днем. Вечером запланированного дня сядьте у окна. Свет при этом не включайте. Когда на небе покажется новый месяц, произнесите семь раз подряд магические слова:

«Как луне ходить по небу вместе со звездами, так и мне, рабе Божьей (свое имя), с рабом Божьим (имя мужа) вместе в счастье и любви быть. Аминь».

Если не хотите, чтобы прочитанный в новолуние заговор на любовь мужа не утратил свою силу, повторите обряд дважды. Ровно через неделю произнесите этот же заговор, чтобы муж любил и хотел быть только с вами. Сев ночью у окна, дождитесь появления растущей луны на небе. Глядя на нее, прочитайте слова написанной выше молитвы.

В третий раз обряд следует делать при убывающей луне. В этот раз ночью нужно произносить другой заговор. Слова его выглядят следующим образом:

«Как луна убывает, так силою своею она заговор мой питает. Пусть исполнится загаданное мною, пусть любовь мужа вечно будет со мною. Аминь».

После произнесенной молитвы можете спокойно ложиться спать. Этот заговор подействует в ближайшее время. И даже если супруг охладел, или брак был на грани разрыва, сильный эффект и улучшение отношений вы заметите в первые же недели.

Универсальный заговор для замужних

 Этот заговор является универсальным и одновременно очень мощным. Его можно проводить замужним дамам в новолуние. Особенно будет актуальным текст этой молитвы для тех, кто хочет сохранить любовь мужа и сделать семейную жизнь счастливой, долгой и радостной.

Если хотите, чтобы супруг любил только вас, и любовь эта никогда не остыла, сделайте следующее. Возьмите свое нижнее белье и белье мужа, оторвите от него по лоскутку.

Свяжите два полученных кусочка ткани в прочный узел. Он будет символизировать любовь. И с этим узелком отправляйтесь в новолуние лес. Повесьте связанные лоскутки на ветке раздвоенного дерева.

Одновременно читайте слова молитвы:

«Как на этом месте лоскутки жениха и невесты, так и мы (свои имена) всегда будем вместе. Аминь».

Учтите, что этот заговор, который сможет вернуть любовь и страсть отношениям, может потерять силу. Это возможно, если кто-нибудь снимет лоскутки и развяжет соединивший их узел. Поэтому постарайтесь унести и повесить узел как можно дальше в лесу.

Сильное магическое воздействие

Возможно, что любовь с годами охладеет. В результате может иметь место измена и даже развод. Чтобы не допустить таких последствий, можете использовать этот сильный заговор.

Определив, когда наступает новолуние, подготовьтесь к обряду. Днем пойдите в церковь и поставьте свечи святым, прочитайте молитвы. Вечером проведите ритуал на возвращение чувств супруга. Возьмите его нестираную рубаху (желательно чисто белую), подожгите ее ворот и прочитайте слова:

«Как люди милуются в зеркале, так пусть муж мой на меня глядит, не налюбуется. Чтобы любил он меня, желал и радости без меня не знал».

Чтобы наладилась идиллия, затушите огонь на воротнике, а рубаху уберите в самый дальний угол.

Источник: //SovetMaga.ru/zagovory/na-otnosheniya/molitvy-na-muzha.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.