Молитва на ярое учения для ребенка

Содержание

Молитвы о детях

Молитва на ярое учения для ребенка

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, благослови́, освяти́, сохрани́ ча́до мое́ си́лою Животворя́щаго Креста́ Твоего́.

Молитва о детях

(преподобного Амвросия Оптинского)

Го́споди, Ты Еди́н вся ве́си, вся мо́жеши и всем хо́щеши спасти́ся и в ра́зум Истины прийти. Вразуми́ сына моего́ (имя) позна́нием и́стины Твоея́ и во́ли Твоея́ Святы́я и укре́пи его ходи́ти по за́поведям Твои́м и меня́, гре́шного, поми́луй.

Молитва родителей о детях

Го́споди Иису́се Христе́, бу́ди ми́лость Твоя́ на сы́не мое́м (имя), сохрани́ его́ под кро́вом Твои́м, покры́й от вся́каго лука́ваго похоте́ния, отжени́ от него́ вся́каго врага́ и супоста́та, отве́рзи ему́ у́ши и о́чи серде́чныя, да́руй умиле́ние и смире́ние се́рдцу его́, обрати́ его́ на покая́ние, просвети́ ум его́ све́том ра́зума Ева́нгелия Твоего́, наста́ви его́ на стезю́ за́поведей Твои́х и научи́ его́, Спа́се, твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты есть Бог наш. Aми́нь.

Молитвы о детях к Божией Матери

(Из женского монастыря в Шуе, Ивановской области)

О, Пресвята́я Влады́чице Де́во Богоро́дице, спаси́ и сохрани́ под кро́вом Твои́м моего сына (имя).

Укро́й его́ ри́зою Твоего́ матери́нства, соблюди́ его в стра́хе Бо́жием и в послуша́нии роди́телям, умоли́ Го́спода моего́ и Сы́на Твоего́, да да́рует им поле́зное ко спасе́нию их.

Вруча́ю их Матери́нскому смотре́нию Твоему́, я́ко Ты еси́ Боже́ственный Покро́в раба́м Твои́м.

Ма́терь Бо́жия, введи́ меня́ во о́браз Твоего́ небе́снаго матери́нства. Уврачу́й душе́вные и теле́сные ра́ны сына моего́ (имя), мои́ми греха́ми нанесе́нные. Вруча́ю дитя́ мое́ всеце́ло Го́споду моему́ Иису́су Христу́ и Твоему́, Пречи́стая, небе́сному покрови́тельству. Ами́нь.

Молитва 1

Проро́к Нау́м, наведи́ меня́ (моего сына, дочь) на ум.

Молитва 2

Во и́мя Отца́ и Сы́на и Свято́го Ду́ха. Свято́й о́тче Нау́м, напра́вь о́трока моего́ на ум, дай ему благослове́ние на я́рое уче́ние, па́мять его укрепи́, стара́нья пробуди́. Возьми́ его́ ру́ку, отгони́ лень и ску́ку. Пусть будет сей о́трок на умо́к скор, в уче́нье спор. Ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва об отроке неудобоучащемся

(плохо учащемся)

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, всели́выйся в сердца́ двуна́десятых Апо́столов нелицеме́рно, благода́тию Всесвята́го Ду́ха, сошедшаго в виде о́гненных язы́к, и сих устне́ отве́рзый, и нача́ша глаго́лати иными языки́.

Сам Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, ниспосли́ Того́ Ду́ха Твоего́ Свята́го на отроча́ сие́ (имя) и насади́ во ушеса́ се́рдца его́ Свяще́нныя Писа́ния, я́же рука́ Твоя́ пречи́стая на скрижа́лех начерта́ законополо́жнику Моисе́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Благословение матери

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тери услы́ши меня́, гре́шную и недосто́йную рабу́ Твою́.

Го́споди, в ми́лости Твое́й вла́сти ча́до мое́, поми́луй и спаси́ его́ и́мени Твоего́ ра́ди.

Го́споди, прости́ ему́ вся согреше́ния, во́льныя и нево́льныя, соверше́нные им пред Тобо́ю.

Го́споди, наста́ви его́ на и́стинный путь за́поведей Твои́х и вразуми́ его́ и просвети́ све́том Твои́м Христо́вым, во спасе́ние души́ и исцеле́ние те́ла.

Го́споди, благослови́ его́ в до́ме, о́коло до́ма, в шко́ле, в по́ле, в рабо́те и в доро́ге, и на ка́ждом ме́сте Твоего́ владе́ния.

Го́споди, сохрани́ его́ под кро́вом Твои́м Святы́м от летя́щей пу́ли, стрелы́, ножа́, меча́, я́да, огня́, пото́па, от смертоно́сной я́звы и от напра́сныя сме́рти.

Го́споди, огради́ его́ от ви́димых и неви́димых враго́в, от вся́ких бед, зол и несча́стий.

Го́споди, исцели́ его́ от вся́ких боле́зней, очи́сти от вся́кия скве́рны (вина́, табака́, нарко́тиков) и облегчи́ его́ душе́вные страда́ния и ско́рби.

Го́споди, да́руй ему́ благода́ть Ду́ха Твоего́ Свята́го на мно́гие ле́та жи́зни, здра́вия и целому́дрия.

Го́споди, умно́жь и укрепи́ его́ у́мственные спосо́бности и теле́сные си́лы.

Го́споди, дай ему́ Твое благослове́ние на благочести́вую семе́йную жизнь и благочести́вое деторожде́ние.

Го́споди, да́руй и мне, недосто́йной и гре́шной рабе́ Твое́й, роди́тельское благослове́ние на ча́до мое́ в настоя́щее вре́мя утра́, дня, ве́чера и но́чи и́мени Твоего́ ра́ди, и́бо Ца́рствие Твое́ ве́чно, всеси́льно и всемогу́ще. Ами́нь.

Источник: http://hram-troicy.prihod.ru/molitvoslov/view/id/1168395

Молодость 35+

Молитва на ярое учения для ребенка

1. Выберите правильный вариант:

А. заведующая библиотекой / библиотеки;

Б. согласно приказу / приказа;

В. выходить / сходить на остановке;

Г. актовый зал с девятистами пятидесятью / девятьюстами пятьюдесятью местами.

    2.Отметьте предложения, не содержащие речевых ошибок; исправьте ошибки:

А. Сколько можно народ пользовать?

Б. Петербургский Губернатор Валентина Матвиенко присутствовала на совещании.

В. Здесь нет как бы лентяев, все занимаются своим делом.

    3. Выберите правильную форму родительного падежа множественного числа:

А. нет яблок/ яблоков;

Б. пять помидор/ помидоров;

В. пара чулок/ чулков;

Г. нет сидений/ сиденьев;

Д. детских носок / носков.

   4. Вставьте, где необходимо, пропущенную букву:

преце…дент; инци…дент; по…скользнуться; э…скаватор; э…скалатор; ина…гурация; юрис…консульт.

   5. Вставьте пропущенные буквы:

А. На улице изморо…ь – надень плащ.

Б. Утром на крышах изморо..ь под солнцем сверкает.

В. На столе впереме…ку лежали разные пуговицы.

Г. Мальчики и девочки сидели за столом впереме…ку.

   6. Какое из словосочетаний имеет значение, указанное в скобках:

А. Неуместная похвала / неуместная похвальба («неуместное восхваление своих собственных достоинств»).

Б. Старый адресант / старый адресат («прежний получатель писем»).

В. Молодой парламентер / молодой парламентарий («молодой человек, уполномоченный одной из воюющих сторон вступить в переговоры с неприятелем»).

Г. Новый этюдик / новый этюдник («новая небольшая доска, на которую, живописец помещает бумагу, холст, когда пишет этюды»).

   7. Соотнесите слова и соответствующие им толкования значений:

Индеец        живущий в Индии

Индиец        не каждый житель Индии, а лишь тот, кто исповедует религию «индуизм»

Индус           коренной житель Америки

   8. Выберите правильный вариант сочетания в следующем предложении: «Приказ подписал (н…)кто иной, как сам директор»:

А. никто иной.

Б. некто иной.

В. ни кто иной.

Г. не кто иной.

Посмотреть ответы

Ответы.

1. А. Заведующая библиотекой. Б. Согласно приказу. В. Выходить на остановке Г. Актовый зал с девятьюстами пятьюдесятью местами.

2. Б.

3. А. Нет яблок. Б. Пять помидоров. В. Пара чулок. Г. Нет сидений. Д. Детских носков.

4. Буквы пропущены в следующих словах: инаугурация, экскаватор. В остальных словах пропущенных букв нет.

5. А. Изморось. Б. Изморозь. В. Вперемешку. Г. Вперемежку.

6. А. Неуместная похвальба. Б. Старый адресат. В. Молодой парламентер. Г. Новый этюдник.

7. Индеец – коренной житель Америки. Индиец – житель Индии. Индус – не каждый житель Индии, а лишь тот, кто исповедует религию «индуизм».

8. Г.

Источник: http://molodost35.ru/archives/7194

Молитвы на хорошую учёбу в школе и Вузе Иисусу Христу Богородице

Молитва на ярое учения для ребенка

47609 просмотров

Молитвы всегда с нами: в радости и бедах, чаяниях и просьбах. Успех в жизни важен для каждого. Не меньшей важностью является успешная учёба ребёнка в школе.

Какой она будет, как ребёнок будет относиться к урокам, таким и будет его отношение к жизни и работе в будущем.

Хорошие оценки стимулирует ребёнка на труд, вырабатывают усидчивость, стремление к успеху, наполняют его новыми познаниями, с которыми будет лёгок и интересен его жизненный путь.

Учёба в школе: как помочь ребёнку хорошо учиться с помощью молитвы

Не все одинаково способны и талантливы. И пусть зачастую более удачливыми по жизни становятся двоечники в школе, всё же правило это не всегда работает на все 100%.   И безусловно, хорошая оценки у детей — радость и чувство удовлетворения родителей, как и самих детей.

Молитвы на хорошую учёбу несут подспорье и подстраховку в школьный процесс усвоения знаний. Без знаний не может быть хороших отметок.  Часто случается так, что ребёнок усерден в своём труде, аккуратен, но в силу сложности программы, своего характера он не может овладеть знаниями. Таким детям важна Божья помощь. Будем просить у Святых старцев благодати для успехов в учении.

Молитвы на хорошую учёбу к Иисусу Христу для содействия в учении

Одна из самых сильных молитв к Господу Богу нашему об успешной учёбе для детей перед началом учебного года. Можно читать всегда, когда возникнет в том необходимость.

Господи Боже и Создателю наш, образом Своим нас, людей, украсивший, избранных Твоих научивший закону Твоему, так что внимающие ему дивятся, детям тайны премудрости открывший, Соломону и всем ищущим ее даровавший — открой сердца, умы и уста рабов Твоих сих (имена), чтобы уразуметь силу закона Твоего и успешно познать преподаваемое им полезное учение, для славы Пресвятого имени Твоего, для пользы и устроения Святой Твоей Церкви и разумения благой и совершенной воли Твоей.

Избавь их от всяких козней вражеских, сохрани их в вере Христовой и чистоте во все время жизни их, да будут крепки разумом и исполнением заповедей Твоих, и так наученные прославят Пресвятое имя Твое и будут наследниками Царствия Твоего, ибо Ты — Бог, крепок милостию и благ крепостью, и Тебе подобает всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Ещё одна молитва-обращение к Богу, более простая, короткая и понятная. её может читать сам ваш ребёнок.

Преблагий Господи ниспосли нам благодать Духа Твоего Святаго, дарствующаго смысл и укрепляющаго душевныя наши силы, дабы, внимая преподаваемому нам учению, возросли мы Тебе, нашему Создателю, во славу, родителем же нашим на утешение, Церкви и отечеству на пользу. 

Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Ныне присно и во веки веков. Аминь.

Молитва о помощи на учёбу Пресвятой Богородице перед её иконой «Воспитание»

О, Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных, и во чреве матери носимых.

Укрой их ризою Твоего Материнства, соблюди их в страхе Божием и послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко Ты еси Божественный покров рабам Твоим.

Молитва об успехах в учении Святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову

О, великий апостоле, евангелисте громогласный, Богослове изящнейший, тайноведче непостижимых откровений, девственниче и возлюбленнейший наперсниче Христов Иоанне, приими со свойственным тебе милосердием нас, грешных (имена), прибегающих под твое сильное заступление и покровительство!

Испроси Всещедраго Человеколюбца Христа и Бога нашего, Иже пред очесы твоими излиял еси кровь Свою дражайшую за нас, непотребных рабов Своих, да не помянет беззаконий наших, но да помилует нас, и да сотворит с нами по милости Своей; да дарует нам здравие душевное и телесное, всякое благоденствие и изобилие, научая нас обращати вся оная в славу Его, Творца, Спасителя и Бога нашего. По кончине же временныя жизни нашея да избегнем мы, святый апостоле, немилосердных истязаний, на воздушных мытарствах нас ожидающих, но да достигнем под твоим руководством и покровительством Горняго онаго Иерусалима, егоже славу во откровении ты зрел еси, а ныне наслаждаешися оныя радости, обещанныя избранным Божиим.

О, великий Иоанне, сохрани вся грады и страны христианская, весь сию, храм сей, посвященный святому твоему имени, служащих и молящихся в нем, от глада, губительства, труса и потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани, избави от всякия беды и напасти, и молитвами твоими отврати от нас праведный гнев Божий, и испроси нам Его милосердие; О, великий и непостижимый Боже, Альфо и Омего, источниче и предмете нашей веры! Се на умоление Тебе предлагаем святаго Иоанна, егоже Ты сподобил еси познати Тебе, неисповедимаго Бога, в неизреченном откровении. Приими его о нас ходатайство даруй нам исполнение прошений наших, во славу Твою: а паче всего соверши нас духовным совершенством, к наслаждению жизни нескончаемыя в Небесных Твоих обителех. О, Небесный Отче, создавый вся Владыко, Душе духов, Всесильный Царю! Коснися перстом Твоим сердец наших, да и они, растаявше, яко воск, пролиются пред Тобою, и бренная тварь духовна сотворится, в честь и славу Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Молитва об учёбе Преподобному Сергию Радонежскому

Преподобный Сергий Радонежский признан покровителем всех учащихся. Потому молитва к нему имеет особую силу.

О священная главо, преподобне и богоносне отче наш Сергие, молитвою твоею, и верою и любовию яже к Богу, и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятыя Троицы душу твою устроивый, и ангельскаго общения и Пресвятыя Богородицы посещения сподобивыйся, и дар чудодейственныя благодати приемый, по отшествии же твоем от земных наипаче к Богу приближивыйся и небесныя силы приобщивыйся, но и от нас духом любве твоея не отступивый, и честныя твоя мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся, нам оставивый! Велие имея дерзновение ко всемилостивому Владыце, моли спасти рабы Его (имена), сущей в тебе благодати Его верующия и к тебе с любовию притекающия: испроси нам от великодаровитаго Бога нашего всякий дар, всем и коемуждо благопотребен, веры непорочны соблюдение, градов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим возставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвизающимся укрепление, благоделающим в делах благих преспеяние и благословение, младенцем воспитание, юным наставление, неведуюшим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временнаго жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны споспешествующими твоими молитвами сподоби в день страшнаго суда шуия части избавитися, десныя же страны общники быти и блаженный оный глас Владыки Христа услышати: приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира.

Молитва о детях, которым трудно дается учение

Есть детки умненькие, но плохо воспринимающие учение в школе, то ли в силу своего характера, то ли воспитания, то ли не вписываются в среду. Как правило при правильном подходе к ним, они начинают лучше заниматься. Пусть им поможет эта молитва:

Господи Иисусе Христе, Боже наш, воистину вселивыйся в сердца двенадцати апостолов и силою благодати Всесвятаго Духа, сошедшаго в виде огненных языков, уста их открывший, так что они начали говорить на иных наречиях, — Сам, Господи Иисусе Христе, Боже наш, ниспосли того Духа Твоего Святаго на отрока сего (отроковицу сию) (имя), и насади в сердце его (ея) Святое Писание, которое рука Твоя пречистая начертала на скрижалях законодателю Моисею, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Для людей-атеистов,  иных вероисповедований, нецерквленных помогут заговоры для успешной учёбы.

Может вам будет интересна статья о защите детей, как уберечь ребёнка молитвой и заговором читайте здесь.

Источник: https://OZagovorah.ru/dengi-i-uspeh/molitvy-o-pomoshhi-v-uchyobe.html

Книга матери 2. Заговоры, приметы, поверья, обереги :: Читать книги онлайн

Молитва на ярое учения для ребенка

Эта книга станет для вас добрым другом на долгие годы

Я благословляю руки, которые держат эту книгу, руки, которые готовили обед и пекли пироги для всей семьи, подавали милостыню, поддерживали больного, качали детскую колыбельку или подбрасывали высоко вверх радостно хохочущего первенца… Сколько же вы трудились, сколько же тяжелой работы переделали, помогая родным людям, стремясь сделать их счастливее. Так будьте же вы благословенны, радуйтесь приятной беседе, больше отдыхайте, молитесь и верьте в чудо. И пусть эта книга, которую вы сейчас держите в руках, поможет вам.

Мне хотелось бы рассказать вам притчу, которая называется «Мать и Смерть».

Однажды одна мать услышала крик своего ребенка, прибежала к нему в комнату и увидела, что дитя уносит Смерть. Несчастная мать, раздетая и босая, бросилась за ней из дому, несмотря на лютый мороз. Она принялась кричать, звать своего ребенка, но он не откликался. Женщина кинулась на его поиски. В пути ей встретилась безобразная седая старуха, которая прошамкала беззубым ртом: «Я все видела.

Это сама Смерть посетила твой дом. Я могла бы сказать тебе, куда она понесла твоего ребенка, но не скажу, пока ты не отдашь мне свою молодость, здоровье и красоту, а взамен заберешь мою старость, болезни и уродство». Услышав ее, несчастная мать вскричала: «Возьми все, что желаешь.

Мне ничего не надо, если со мной не будет моего ребенка!» – «Вон туда, в тот лес побежала Смерть», – сказала старуха.

Женщина кинулась в лес. Долго она бегала среди деревьев, но так никого и не нашла. Тогда несчастная мать еще пуще залилась слезами и вдруг услышала чей-то голос. Оглядевшись, она поняла, что с ней разговаривает терновый куст. Он обратился к ней с такими словами: «Если ты отогреешь меня на груди, я скажу тебе, куда Смерть унесла твоего ребенка.

Видишь, я весь обледенел и замерз. Хочешь знать, где ребенок, отогрей меня!» Мать, ни секунды не сомневаясь, схватила ветку тернового куста и прижала ее к своей груди. Острые шипы разорвали кожу, полилась кровь, но женщина не чувствовала боли физической, так сильна была боль душевная.

Отогревшись, терновый куст расцвел, покрывшись ярко-красными, как кровь, цветами, и сказал: «Смерть побежала к озеру».

Побежала мать к озеру, но и там никого не нашла. Несчастная женщина стала заламывать руки и умолять озеро сказать, где ее ребенок. Озеро ответило ей: «Я хочу, чтобы на дне у меня лежали жемчуга.

Если ты поплачешь в меня и глаза твои изойдут слезами, то я получу жемчуга, а тебя перенесу на другой берег – там живет Смерть».

И вскричала мать: «О, чего я только не отдам, чтобы вернуть моего ребенка!» Она заплакала еще горше – и ослепла, а ее слезы превратились в прекрасные жемчужины, которые упали на дно озера. В тот же миг несчастная женщина оказалась на другом берегу, где ее ждала Смерть.

Глядя на слепую, старую и безобразную женщину в разодранной, окровавленной одежде, Смерть сказала: «Это я приняла вид старухи, я говорила с тобой вместо тернового куста, и мой голос ты слышала из озера. И теперь я вижу, что твоя материнская любовь безгранична, она сильнее меня, поэтому я верну тебе ребенка».

Сказав так, Смерть отдала матери младенца и вернула ей молодость, красоту и зрение.

Вот такая притча.

Дорогие мои читательницы и ученицы, на мой адрес приходит очень много писем от матерей, которые просят уделять детской теме как можно больше внимания. Поэтому в этой книге я постаралась собрать все заговоры для детей, которые когда-либо публиковались в моих книгах и в газете «Магия и Жизнь».

Вы узнаете, кому молиться за детей, как защитить новорожденного от порчи и сглаза, заговорить ребенка на счастье и удачу, уберечь от обидчиков и происков злых сил, отчитать от болезней, сделать его добрым, послушным и отзывчивым.

А в конце вы сможете прочитать о приметах и поверьях, связанных с беременностью, родами и воспитанием детей.

Надеюсь, что эта книга будет интересна и матерям, чьи дети уже давно выросли, ведь с ее помощью вы узнаете, как отчитать ребенка от пристрастия к спиртному, освободить от дурных друзей и устроить его личную жизнь.

Дорогие мои, я очень хочу, чтобы все, что я знаю и умею, служило и помогало вам и вашим детям. Но помните, что ключ ко всем вашим знаниям один – это истинная вера, ибо без веры веры не бывает.

Часть публикуемых заговоров и обрядов уже была издана в «Книге матери», выпущенной в 2009 году. И это не случайно. В ваших письмах встречаются вопросы, почему иногда в разных ситуациях я рекомендую (и применяю) одинаковые или похожие обряды, заговоры, обереги. И, напротив, бывает так, что в похожих ситуациях я советую различные средства. Вспомните, на-

стоящий врач, оказывая помощь больному, как правило, не создает новое лекарство, но, поставив диагноз, рекомендует именно то средство (или сочетание препаратов), которое необходимо пациенту. Так и целитель, советуя тот или иной заговор, народное средство, обряд, выбирает именно то, что может лучше всего помочь обратившемуся к нему.

Пишите мне, и я вам обязательно отвечу. Обращайтесь за помощью, и я вам помогу.

С большой и искренней любовью к вам ваша Наталья Ивановна Степанова.

Молитва о рождении ребенка

Можно обратиться с молитвенным прошением к святому пророку Захарии и Елисавете. Напоминаю слова молитвы:

О святии угодницы Божии, пророче Захарие и праведная Елисавето! Подвигом добрым подвизавшеся на земли, восприяли есте на Небесех венец правды, егоже уготовал есть Господь всем любящим Его.

Темже взирающе на святый ваш образ, радуемся о преславнем скончании жительства вашего и чтим святую память вашу.

Вы же, предстоя Престолу Божию, приимите моления наша и ко Всемилостивому Богу принесите, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да избавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякаго зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством вашим, аще и недостойни есмы, видети благая на земли живых, славяще Единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва при желании иметь детей

В этом случае молятся праведным Иоакиму и Анне:

Источник: http://rubooks.net/book.php?book=2856&page=34

Детская молитва

Молитва на ярое учения для ребенка

Детская молитва занимает особое место в жизни православного христианина. Чтобы встреча ребенка с Богом была эффективной обязательно нужен пример родителей. Именно на них равняются маленькие дети, которые видят, как мама с папой молятся, посещают храм, причащаются.

Ребенок должен постепенно осознать, что после молитвы в вашей душе заступается спокойствие и умиротворение. Бесполезно заставлять малыша молиться, утверждая при этом, что Бог все видит и в случае, если он не будет слушаться, Он его накажет. А если же родители молятся и постоянно разговаривают о Боге, то малыш будет брать с них пример.

Это значит, что он с детства будет приобщаться к вере, учиться принимать других людей такими, как они есть, уважать их и бескорыстно любить.

Какие есть детские молитвы

Очень важно приучить ребенка к молитве с ранних лет. Поэтому, если вы посещаете храм, то следует обязательно брать с собой малыша. Объяснять необходимость молитвы малышу нужно обязательно. Для этого вначале лучше просто разговаривать с ним о Боге. Существуют самые простые молитвы для крох, которые состоят всего лишь из одного предложения.

К примеру, это может быть такая фраза:

«Великий Господи Всевышний, Ты очень любишь меня (имя малыша)».

Важность такой молитвенной фразы заключается в том, что постепенно у ребенка сформируется мнение, что Всевышний Господь Бог добрый, великий и всемогущий.

Малыш со временем начнет понимать, что Бог нас любит и всегда находится рядом с людьми. С Всемогущим всегда можно поговорить посредством молитвы, можно поделиться своими переживаниями и попросить о чем-либо.

Важно, что ребенок начнет понимать, что если он будет вести себя правильно, то Бог всегда услышит и поймет.

Молитва для малыша должна быть в радость. Не следует заставлять его заучивать непонятные фразы, он вполне может общаться с Богом на своем языке. Повзрослевшего ребенка нужно научить самой сильной и известной молитве «Отче наш».

Но предварительно следует объяснить ее смысл, чтобы он понимал суть каждой произнесенной фразы. Но даже, если во время молитвы он ее интерпретирует по своему, то ничего страшно. Главное проследить, чтобы все слова малыш проговаривал искренне.

Обязательной для малыша должна стать также и утренняя молитва.Она может звучать следующим образом:

«Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. Господи, прошу, будь милостив ко мне грешному. Господи наш Иисусе Христос, Сыну Божий, молюсь, обращаясь к Пречистой Богородице, Твоей Матери и всем святым, спаси и помилуй нас. Аминь.Слава Тебе, Господи Всевышний. Ты, Владыка Небесный, Утешитель и Истина, везде находишься и просьбы людей, взывающих к тебе, слышишь. Ты сокровищами души людей наполняешь, от скверны очищаешь и надежду на жизнь вечную даруешь.

Святой Господи Всемогущий, Боже, помилуй нас. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, присно и во веки веков. Аминь».

Слова этой же молитвы можно приучать ребенка повторять и перед сном.

Что лучше для ребенка молитва в стихах или песня

Для того чтобы приучить ребенка к молитве рекомендуется использовать песенные или стихотворные варианты. Нельзя однозначно утверждать, что лучше, ведь все зависит от вкусовых предпочтений родителей и ребенка.

С маленьким ребенком можно вместе читать следующую молитву перед сном:

Ангела Хранителя попросим мы очень,Чтобы он не спал этой ночью,Чтобы охранял мой сон у кроватки,Чтобы спалось малышу сладко-пресладко!Всю ночь будут все детки спокойны,Ведь на защите их сна стоят Божьи Ангелы воины,Солнышко взойдет, проснутся ребята

А Хранители Ангелы так же стоят у кроваток».

Песенные варианты детских молитв нужно скачать и слушать с ребенком вместе. Если у малыша возникает желание подпевать, то нужно это поощрять.

Как научить ребенка молится

Конкретных правил обучения молитве ребенка нет и быть не может, ведь каждый малыш даже в самом раннем возрасте уже является индивидуальностью. Для начала нужно объяснять ему смыл молитвенных обращений, которые он слышит из уст родителей.

Первые молитвенные слова могут быть совсем простыми и звучать следующим образом:

«Господи Всевышний, спаси и сохрани моих родителей, дедушку, бабушку, сестричку и братика. И мне, Боже, помоги, чтоб я не ссорился с родственниками моими. Прости мне мои капризы. Аминь».

По-настоящему молиться и учить тексты молитв ребенка следует начинать, как только малыш сможет осознанно за мамой повторять фразы:

«Господи, помилуй!» и «Слава Тебе, Боже».

Следует понимать, что душа ребенка чистая и искренняя, поэтому первые молитвы всегда оставляют глубокий след. А это значит, что в будущем ребенок станет добрым и порядочным человеком.

Молитвы ребенку

Нужно приучать ребенка читать молитвы утром и вечером. Причем ребенок каждый раз может поговаривать собственное молитвенное обращение. Но нужно постараться, как можно чаще в собственных пожеланиях использовать обращения к Богу.

К примеру, в любое время ребенок может обратиться к Господу с такими словами:

«Господи Всемогущий и Владыка небесный, сделай так, чтобы все мамы на свете всегда улыбались, а папы всегда находили только добрые слова. Сделай так, Господи, чтобы на земле никто не голодал, чтобы у всех было крепкое здоровье и хорошее настроение. Аминь».

Очень важно как можно раньше научить ребенка молиться перед сном. Обращение к Богу успокоит малыша и дарует ему крепкий и здоровый сон.

Для маленького ребенка можно использовать молитву, в которой содержится обращение к Ангелу Хранителю. Безусловно, предварительно нужно объяснить малышу, кто такой Ангел Хранитель.

Необходимо донести ребенку мысль о том, что заручившись поддержкой Высших сил можно привлечь много положительных событий на завтра.

Слова молитвы могут звучать следующим образом:

«Я к тебе обращаюсь, Ангел Хранитель. Ты мой покровитель и защитник. Прости меня за все то, что я не правильно сделал в день прошедший. Пусть в завтрашний день мне никто не будет вредить, а я не сделаю ничего плохого, что могло бы разгневать, Господа нашего. Прошу тебя, мой Ангел Хранитель, молиться за меня и не оставлять меня. Аминь.

Учить молиться ребенка нужно обязательно. Это поможет детям принять и понять то, что миром повелевает слово Божье. С раннего возраста ребенок осознает, что существует много поводов для того, чтобы вознести молитву к Богу.

Можно просить благословение Божье, можно попросить о здоровье близких людей, можно обратиться за помощью в задуманном деле. Но в любом случае общение с Богом посредством молитвы должно приносить радость и душевное спокойствие.

Каждый православный верующий понимает, насколько важна молитва, которая должна произноситься перед едой и после приема пищи. И к этому нужно приучить ребенка с детства.

Детям нужно объяснять, что такая христианская молитва имеет огромный смысл.

Верующие, обращаясь к Богу в этот момент, одновременно просят освятить употребляемые блюда, благодарят Господа за то, что он дал хлеб насущный, и молят о том, чтобы Всевышний был милостив к ним и в будущем.

Молитва до и после вкушения пищи, которая произносится вместе со всеми домочадцами, оказывает огромное педагогическое влияние на ребенка. Дети начинают понимать цену человеческого труда, они начинают бережно относиться к хлебу и всем другим продуктам. Текст молитвы, которая читается перед едой, следующий.

Молитва до и после вкушения пищи:

«Отче наш, Господи Всевышний и Всемогущий! Ты живешь на небесах. Пусть имя твое святым для всех будет, и царствовать ты над всем на земле будешь, и во всем будет только воля твоя. Даруй нам хлеб насущный сегодня и отпусти нам грехи наши, так и мы простим наших недругов. Не позволь нам согрешить и не позволь нам поддаться искушению. Аминь»

После еды можно читать другую молитву:

«Благодарим Господи Всевышний, Владыка Небесный, Иисус Христос за то, что сегодня насытил нас грешных на земле живущих. Отпусти нам грехи наши и дай надежду на вечную жизнь в Царстве Небесном. Мир нам дай, спаси и сохрани нас. Аминь».

Когда ребенок приучен молиться с раннего детства, то, безусловно, у него может возникнуть необходимость обратиться к Богу за помощью. И часто таким способом дети стремятся убрать проблемы с учебой.

Не следует связывать молитву с тем, что не нужно будет прикладывать никаких усилий для хорошей учебы. Но такое молитвенное обращение будет очень полезно, если учеба по каким-либо причинам дается с трудом.

Очень действенной является молитва к Ангелу Хранителю, которая звучит следующим образом:

«Святой Ангел Хранитель, мой защитник и помощник, ты верный слуга Божий, к тебе взываю с молитвой, осеняю себя крестом.

Прошу тебя вымолить для меня у Господа небесную благодать, которая пополнит силы мои душевные. Помоги мне получить разумение для того, чтобы имел я силы на богоугодное учение.

Помоги мне учителя понимать и все знания, которые мне даруются осознавать. Об этом я молю тебя, мой Ангел Хранитель. Аминь».

Молитва Ангелу Хранителю всегда является самой понятной для ребенка. С раннего возраста нужно приучать малыша обращаться к своему небесному защитнику по любому поводу.

Общая молитва для повзрослевшего ребенка звучит следующим образом:

«Ангел Христов, назначенный мне Господом Всевышним, ты хранитель мой, покровитель моей души и тела. Прощения прошу за все то, что было сделано не так.

Вымоли отпущение проступков и прегрешений моих, мой Ангел Хранитель, у Владыки Небесного, управляющим всем на земле. В дальнейшем огради меня от коварства и ошибок.

Помоги мне быть достойным, чтобы оказался я в благости и милости Всемогущего Бога нашего, а также Пресвятой Богородицы и всех святых. Аминь».

Ангел Хранитель назначается Богом сразу после рождения ребенка, и все время идет с ним по жизни.

В православном мире ранее было принято давать имена детям в честь одного из святых, имя которого находится ближе всего к дате рождения ребенка в церковном календаре.

Но Ангел Хранитель, имя которого совпадало с именем святого, по православной традиции по дате рождения назначался на восьмой день после рождения ребенка и отношения к имени человека он не имеет.

Важно знать своего святого небесного покровителя, чтобы обращаться к конкретному Ангелу Хранителю ежедневно. Именно поэтому родители должны познакомить ребенка с его небесным защитником и объяснить, какую роль он играет в его жизни.

По дате его рождения

Существует молитва Ангелу Хранителю, которая должна читаться верующим один раз в день своего рождения.

Она звучит следующим образом:

«Ангел Хранитель моего рождения. Прошу благословения у тебя. Прошу избавить меня от бед и горестей. Защити меня от недругов и врагов, от наговоров и клеветы недоброй, от болезней угрожающих жизни, от страха в темноте, от неведения ужасного и от злого зверя.

Сохрани меня от искушений дьявольских, от гнева Божьего за все мои ведомые и неведомые прегрешения, от растерзания людского, от холода и непонимания, от черных дней и голода. Спаси меня и сохрани. А когда придет мой час последний, Ангел Хранитель мой, ты будь со мной и поддержи меня.

Стой в изголовье и облегчи мой уход и даруй надежду на призвание мое в Царство Божье. Аминь».

детской молитвы

Источник: http://psy-magic.org/molitvy/836-detskaya-molitva.html

Заговоры чтобы ребенок хорошо учился: отличная поддержка магии в школе

Молитва на ярое учения для ребенка

Ваш ребенок не всегда готов или может учиться так хорошо, как вы хотите. Но, не главное ваше желание. Намного важнее его будущее. Помогите ребенку хорошо учиться с помощью простого заговора. Он поможет школьнику или студенту. Пока человек учится, ваш заговор сработает.

Делать их могут только родители, ведь только они обладают особой энергетической связью с сыном или дочкой. Учиться хорошо легче, чем плохо учиться. Покажите это ребенку, а он обязательно потом скажет вам спасибо за поддержку и старания.

Вас заинтересует

Заговоры на удачу помогают исправить …

Вас заинтересует Ритуалы на все случаи жизни

Каждый человек должен помнить о том, что …

Детям тоже бывает трудно

Родители часто ругаются на детей за то, что те плохо учатся. Все через это проходили. Угодить родителям бывает тяжело, а хорошо учиться — еще тяжелее.

Что же делать? Родители должны серьезно посмотреть в глаза данной проблеме. Возможно, ваш ребенок не хочет учится потому, что какие-то предметы ему не понятны. Так часто бывает в школе.

Наша система образования предлагает всем детям одинаковую нагрузку, а ведь это не совсем правильно.

Если ваш ребенок чистый гуманитарий, собирается поступать на исторический, литературный, художественный факультет, но зачем ему глубокие знания по математика, физике, химии? Было бы лучше облегчить программы в соответствии с наклонностями ребенка особенно в последние годы учебы. Сосредоточиться на тех предметах, которые потребуются для университета.

Так и пропадает стимул хорошо учиться, ведь он думает:

 • эти предметы не пригодятся никогда, зачем же стараться;
 • очень сложные знания, формулы, на которые не хочется тратить время;
 • предмет не интересный;
 • сам он не достаточно хорош, по вашим словам, особенно если родители реагируют слишком бурно на плохие оценки.

Здесь родителям нужно определить как помочь сыну или дочке, сделать так, чтобы он учился с удовольствием. Есть хорошие заговоры, проверенные годами. Они откроют ребенку большие возможность для учебы:

 • легче сосредоточиться;
 • появляется живой интерес к изучаемому предмету;
 • заговор помогает сконцентрироваться и не отвлекаться;
 • появляется желание учиться, познавать новое.

Вы не узнаете своего ребенка после ритуала. Многие меняют свою жизнь, сосредотачиваются на интересующих областях и потом делают отличную карьеру.

Эти заговоры могут произносить только родители

Такие заговоры подходят только для того, чтобы родители произносили их. Сам ученик не должен проводить таких ритуалов. Чтобы был результат, только ближайший родственник: мама, папа, бабушка или дедушка могут читать заговор.

Дело в том, что родители наделены особой энергетикой, которую могут использовать для помощи своим детям. Это та самая безусловная любовь. Она творит чудеса, способна помочь вашему ребенку, направить его на истинный путь.

Те родители, которые с пониманием относятся к проблемам, всегда рады помочь любым путем. А те, кто лишь ругает за ошибки, теряет связь с ребенком. Заговоры не повредят, а лишь помогут.

Они не сделают из вашего ребенка круглого отличника, но вот подтянуть «хвосты», собраться помогут быстро.

Самые действенные ритуалы для помощи в учебе

Проводятся некоторые из них в присутствии ребенка, а другие — по фото или личной вещи. Это поможет, если ребенок не хочет участвовать в ритуале, всячески мешает вам. Родители должны попробовать помочь в любом случае. Все ритуалы простые, но нужно соблюдать условия. Если сказано, что нужно использовать фото, но оно необходимо. Не бойтесь, не навредите ребенку, а лишь поможете ему.

Заговор на хорошую учебу

Делается на свечи. Вам понадобится 3 красные свечи. Они продаются в эзотерических магазинах, стоят дешево. На каждой свече нужно написать полное имя ребенка. Свечи скручиваются в спираль, зажигаются сразу три так, чтобы горели вместе.

Свечи можно купить, а можно сделать самостоятельно

Поставьте их на рабочий стол ребенка и там, где он занимается. Скажите три раза:

«Гори, пламя, разгорайся! От дыхания моего колтыхайся! Чтобы также горел к учебе и раб Божий (имя). Аминь!»

Свечи должны догореть, а огарок спрячьте среди вещей ребенка так, чтобы не нашел.

Чтобы эффект держался долго, нужно проводить ритуал и заговор каждые 6 месяцев. Так ваш ученик постоянно будет чувствовать интерес к учебе, перестанет жаловаться. Проблем не будет. Помогает для школьников и студентов.

Заговор на свечи

Здесь понадобятся церковные свечи. Этот ритуал нужно проводить в присутствии ребенка. Попросите, чтобы он сидел смирно на стуле, пока вы проводите ритуал. Заговор выучите наизусть.
Зажигается 3 свечи, одни держатся вместе. Встаньте перед ребенком и читайте текст 3 раза:

«Мысли скорые, дела быстрые, память крепкая! Премудрость да хитрость смешайтесь в водице, Сойдитесь все вместе да рабу Божьему (имя) перейдите. Чтобы дитятко мое умом блистало, разумом поражало всех. Отныне и присно. Аминь!»

Перекрестите ребенка, пусть он перекрестится.

Заговор на каждый день

Этот заговор произносит мать каждый день, когда провожает ребенка в учебное заведение. Когда переступает дитя порог дома, говорите:

«С глаз тебя отпускаю, а в сердце своем оставляю. Буду за тобой следить, охранять, сберегать, беды не допускать. Кровь от крови моей, плоть от плоти моей, нет тебя мне родней. Аминь».

Такие заговоры читаются каждый день, скоро входят в привычку. Он не длинный, так что не займет у вас много времени.

Пока говорите, представляйте, как усердно учится дитя.

Молитва — заговор

Произносится в четверг над личными вещами ребенка. Если он хочет, то может принять участие. Заговор читает мать или отец. Если ребенок хочет читать заговор вместе в сами, то должен выучить его наизусть.
Делается вечером, когда выходит Луна. Встаньте там, где сын занимается, возьмите в руку его личную вещь. Скажите:

«Господи Иисусе Христе, Боже наш, воистину вселивыйся в сердца двенадцати апостолов и силою благодати Всесвятаго Духа, сошедшаго в виде огненных языков, и уста их открывший, так что они начали говорить на иных наречиях! Сам Господи Иисусе Христе, Боже наш, низпосли того Духа Твоего Святаго на отрока сего (имя) и насади в сердце его Святое Писание, которое рука Твоя пречистая начертала на скрижалях законодателю Моисею, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Когда закончите читать, перекреститесь. Если дитя с вами произносит, тоже пусть перекрестится.

Хорошо помогает тем, кто по разным причинам не может качественно концентрироваться на занятии, отвлекается. Очень полезно читать его перед важными контрольными и экзаменами. Начните за месяц, повторите несколько раз.

Христианский эгрегор очень хорошо помогает учащимся

Ритуал на прибавление ума

Заговоры, прибавляющие ум, традиционно должен читать отец. Мать тоже может, но эффект получится слабее. Отец берет в одну руку свечу, а вторую (правую) кладет на голову ребенка.

Если тот категорически не хочет принимать участие в ритуале — не принуждайте. Таким путем принуждения вы не добьетесь ничего, лишь разозлите ребенка.

Если уж вы в него не верите, прибегаете к молитвам, магии, то он совершенно ничего не стоит — так может подумать ваше дитя. Не допускайте такого поворота событий.

Если дитя не хочет, то пусть отец положи руку на его подушку. Читается один раз в год:

«Господи Боже и Создателю наш, образом Своим нас, людей, украсивший, избранных Твоих научивший Закону Твоему, так что внимающие ему дивятся, детям тайны премудрости открывший, Соломону и всем ищущим ее даровавший — открой сердца, умы и уста рабов Твоих сих (имена учеников), чтобы уразуметь силу Закона Твоего и успешно познать преподаваемое им полезное учение для славы Пресвятого Имени Твоего, для пользы и устроения Святой Твоей Церкви и разумения благой и совершенной воли Твоей. Избавь их от всяких козней вражеских, сохрани их в вере Христовой и чистоте во все время жизни их, — да будут крепки разумом и исполнением заповедей Твоих и так наученные, прославят Пресвятое Имя Твое и будут наследниками Царствия Твоего, — ибо Ты, Бог, крепок милостию и благ крепостию и Тебе подобает всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Так каждую ночь, пока он спит на подушке, заговор работает, помогая ему.

Что еще поможет вашим детям

Помогут иконы. Если вы верующая семья, то поставьте икону в комнате ребенка, купите нательный образок. Вам помогут несколько икон. Молитесь им, чтобы учился хорошо, взялся за голову и не прогуливал:

 • Преподобный Сергий Радонежский;
 • Преподобный Серафим Саровский;
 • Ксения Петербургская (помогает тем, кто сдает экзамены, защищает диплом);
 • Святая Матрона;
 • Мученица Ксения;
 • Икона Прибавление Ума.

Вашим детям будет легче, если они почувствуют вашу поддержку. Не ругайте их напрасно, ведь идут годы, проходит школа и институт, а плохие отношения с детьми восстановить трудно.

Источник: http://VsePrivoroty.ru/zagovory-dlya-otlichnoj-ucheby-pomogut-vashemu-rebenku.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.