Молитва от напастей мужа

Содержание

Молитвы в скорби о неверности супруга

Молитва от напастей мужа

О, святи́и му́ченицы и испове́дницы Христо́вы Гу́рие, Само́не и Ави́ве! Те́плии о на́с хода́таи и моли́твенницы пред Бо́гом, во умиле́нии серде́ц на́ших, взира́я на пречи́стый ва́ш о́браз, смире́нно мо́лим ва́с: услы́шите на́с, гре́шных и недосто́йных рабо́в свои́х (имена́), су́щих в беда́х, ско́рбех и напа́стех, и презре́в на́ша тя́жкая и безчи́сленная прегреше́ния, яви́те на́м свою́ вели́кую ми́лость, воздви́гните на́с из глубины́ грехо́вныя, просвети́те на́ш у́м, смягчи́те зло́е и окая́нное се́рдце, прекрати́те за́висть, вражду́ и раздо́ры, в на́с живу́щие. Осени́те на́с ми́ром, любо́вию и стра́хом Бо́жиим, Умоли́те милосе́рднаго Го́спода, да покры́ет мно́жество грехо́в на́ших Свои́м неизрече́нным милосе́рдием. Да соблюде́т Це́рковь Свою́ святу́ю от неве́рия, ересе́й и раско́лов. Да пода́ст стране́ на́шей ми́р, благоде́нствие, земли́ плодоро́дие; супругам любо́вь и согла́сие; ча́дам послуша́ние; оби́димым терпе́ние; оби́дящим стра́х Бо́жий; скорбя́щим благоду́шие; ра́дующимся воздержа́ние. Все́х же на́с да покры́ет Свое́ю всеси́льною десни́цею, и да изба́вит от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, и напра́сныя сме́рти. Да огради́т на́с ополче́нием святы́х Свои́х А́нгелов, во е́же изба́витися на́м по исхо́де на́шем из жития́ сего́ от ко́зней лука́ваго и та́йных возду́шных мыта́рств его́, и неосужде́нными предста́ти Престо́лу Го́спода Сла́вы, иде́же ли́цы святы́х А́нгел со все́ми святы́ми вы́ну сла́вят пресвято́е и великоле́пое И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́м мученикам Адриа́ну и Ната́лии2

О, свяще́нная дво́ице, святи́и му́ченицы Христо́ви, Адриа́не и Ната́лие, блаже́ннии супру́зи и до́блии страда́льцы! Услы́шите нас, моля́щихся вам со слеза́ми (имена), и низпосли́те на ны вся благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим, и моли́те Христа́ Бо́га, да поми́лует нас и сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й, да не поги́бнем во гресе́х на́ших. Ей, святи́и му́ченицы, приими́те глас моле́ния на́шего и изба́вите ны моли́твами ва́шими от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, гра́да, меча́, на́шествия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от напра́сныя сме́рти и от всех бед, печа́лей и боле́зней, да вы́ну, ва́шими моли́твами и предста́тельством укрепля́емии, просла́вим Го́спода Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая Сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, во ве́ки веков. Ами́нь.

Святы́м Петру́ и Февро́нии Му́ромским3

О, уго́дницы Бо́жии, благове́рнии кня́же Пе́тре и княги́не Февро́ние, к ва́м прибега́ем и к ва́м со упова́нием кре́пким мо́лимся: вознеси́те о на́с, гре́шных (имена́), святы́я моли́твы ва́ши ко Го́споду Бо́гу и испроси́те у бла́гости Его́ вся́ благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру пра́ву, наде́жду бла́гу, любо́вь нелицеме́рну, благоче́стие непоколеби́мо, в до́брых де́лех преуспе́яние. Исхода́тайствуйте на́м у Царя́ Небе́снаго житие́ благополу́чное и до́брую христиа́нскую кончи́ну. Е́й, чудотво́рцы святи́и! Не пре́зрите моли́тв на́ших, но бу́дите о на́с при́снии предста́телие ко Го́споду, и сподо́бите на́с по́мощию ва́шею спасе́ние ве́чное получи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́довати, да славосло́вим неизрече́нное человеколю́бие Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице покланя́емаго Бо́га во ве́ки веко́в.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Спору́чница гре́шных»4

О, Влады́чице Преблагослове́нная, Защи́тнице ро́да христиа́нскаго, прибе́жище и спасе́ние притека́ющих к Тебе́! Ве́м, вои́стину ве́м, я́ко зело́ согреши́х и прогне́вах, Преми́лостивая Госпоже́, рожде́ннаго пло́тию от Тебе́ Сы́на Бо́жия, но и́мам мно́гии о́бразы пре́жде мене́ прогне́вавших Его́ благоутро́бие: мытари́, блудни́цы и про́чия гре́шники, и́мже даде́ся проще́ние грехо́в и́х, покая́ния ра́ди и испове́дания. Ты́я у́бо о́бразы поми́лованных очесе́м гре́шныя души́ моея́ представля́я и на толи́кое Бо́жие милосе́рдие, о́нех прие́мшее, взира́я, дерзну́х и а́з, гре́шный, прибе́гнути с покая́нием ко Твоему́ благоутро́бию. О, Всеми́лостивая Влады́чице, да пода́си ми́ ру́ку по́мощи и испро́сиши у Сы́на Твоего́ и Бо́га Ма́терними и святе́йшими Твои́ми моли́твами тя́жким мои́м грехо́м проще́ние. Ве́рую и испове́дую, я́ко То́й, Его́же родила́ еси́, Сы́н Тво́й, е́сть вои́стину Христо́с, Сы́н Бо́га Жива́го, Судия́ живы́х и ме́ртвых, воздая́й кому́ждо по дело́м его́. Ве́рую же па́ки и испове́дую Тебе́ бы́ти и́стинную Богоро́дицу, милосе́рдия исто́чник, утеше́ние пла́чущих, взыска́ние поги́бших, си́льную и непрестаю́щую к Бо́гу Хода́таицу, зело́ лю́бящую ро́д христиа́нский, и Спору́чницу покая́ния. Вои́стину бо не́сть челове́ком ины́я по́мощи и покро́ва, ра́зве Тебе́, Госпоже́ Преми́лостивая, и никто́же, упова́я на Тя́, постыде́ся когда́ и, Тобо́ю умоля́я Бо́га, никто́же оста́влен бы́сть. Того́ ра́ди молю́ Твою́ неисче́тную бла́гость: отве́рзи две́ри милосе́рдия Твоего́ мне́, заблу́ждшему и па́дшему в тиме́ние глубины́, не возгнуша́йся мене́, скве́рнаго, не пре́зри гре́шнаго моле́ния моего́, не оста́ви мене́, окая́ннаго, я́ко в поги́бель зло́бный вра́г похи́тити мя́ и́щет, но умоли́ о мне́ рожде́ннаго от Тебе́ милосе́рдаго Сы́на Твоего́ и Бо́га, да прости́т вели́кия моя́ грехи́ и изба́вит мя́ от па́губы моея́; я́ко да и а́з со все́ми, получи́вшими проще́ние, воспою́ и просла́влю безме́рное милосе́рдие Бо́жие и Твое́ непосты́дное о мне́ заступле́ние в жи́зни се́й и в несконча́емом ве́це. Ами́нь.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Взыска́ние поги́бших»5

Засту́пнице Усе́рдная, Благоутро́бная Го́спода Ма́ти, к Тебе́ прибега́ю аз, окая́нный и па́че всех челове́к грешне́йший. Вонми́ гла́су моле́ния моего́ и вопль мой и стена́ние услы́ши. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́ и аз, я́коже кора́бль в пучи́не, погружа́юся в мо́ре грехо́в мои́х.

Но Ты, Всеблага́я и Милосе́рдая Влады́чице, не пре́зри мене́, отча́яннаго и во гресе́х погиба́ющаго. Поми́луй мя, ка́ющагося в злых де́лех мои́х, и обрати́ на путь пра́вый заблу́ждшую окая́нную ду́шу мою́. На Тебе́, Влады́чице моя́ Богоро́дице, возлага́ю все упова́ние мое́.

Ты, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ и соблюди́ мя под кро́вом Твои́м ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: Защитница Усердная, сострадательная Матерь Господа, к Тебе прибегаю я, презренный и самый грешный из всех людей. Услышь голос моления моего и вопль мой и стенание услышь. Ибо беззакония мои выше головы моей, и я, как корабль в пучину, погружаюсь в море грехов моих.

Но Ты, Всеблагая и Милосердная Владычица, не отвергай меня, отчаявшегося и во грехах погибающего. Помилуй меня, кающегося в злых делах моих, и обрати на правый путь заблудшую несчастную мою душу. На Тебя, Владычица моя Богородица, возлагаю всю надежду мою.

Ты, Матерь Божия, сохрани и соблюди меня под покровом Твоим теперь, всегда и навеки. Аминь.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Феодоровская»6

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́. Кто́ исто́ргнет мя́ из ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго.

Услы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́.
Укры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю: бу́ди мне́ Ма́ти и Наде́жде, Покро́в и По́мощь и Заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице.
О, чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́яй к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельница и Засту́пница на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Смоленская» («Одиги́трия»)

О, пречу́дная и превы́шшая все́х тва́рей Цари́це Богоро́дице, небе́снаго Царя́ Христа́ Бо́га на́шего Ма́ти, пресвята́я Одиги́трие Мари́е! Услы́ши ны́, гре́шныя и недосто́йныя, в ча́с се́й пред пречи́стым о́бразом Твои́м припа́дающия, и си́це уми́льно глаго́лющия: изведи́ на́с от ро́ва страсте́й, Одиги́трие блага́я, изба́ви на́с от вся́кия ско́рби и печа́ли, огради́ от вся́кия напа́сти и злы́х клеве́т и от непра́веднаго наве́та вра́жия: мо́жеши бо, о благода́тная Ма́ти на́ша, не то́чию от вся́каго зла́ сохрани́ти лю́ди Твоя́, но и вся́ким благодея́нием снабди́ти и спасти́: ра́зве бо Тебе́ ины́я предста́тельницы в беда́х и обстоя́ниих и те́плыя хода́таицы о на́с гре́шных к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему, не и́мамы: Его́же умоли́, Влады́чице, спасти́ на́с и Ца́рствия Небе́снаго сподо́бити, да спасе́ннии Тобо́ю сла́вим Тя́ и в бу́дущем ве́це, я́коже спасе́ния на́шего вино́вницу, и превозно́сим всесвято́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Покро́в Пресвято́й Богоро́дицы»7

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шних Си́л, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и земли́ на́шея всемо́щная Засту́пнице! Приими́ хвале́бно-благода́рственное пе́ние сие́ от на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша к Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́; не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты́ уми́лостивиши Его́ о на́с, Влады́чице, я́ко вся́ Тебе́ от Него́ возмо́жна су́ть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рей Засту́пнице на́шей: услы́ши на́с, моля́щихся Тебе́, осени́ на́с вседержа́вным покро́вом Твои́м и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́: па́стырям на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х; градоправи́телем му́дрость и си́лу; судия́м пра́вду и нелицеприя́тие; наста́вником ра́зум и смиренному́дрие; супру́гам любо́вь и согла́сие; ча́дом послуша́ние; оби́димым терпе́ние; оби́дящим стра́х Бо́жий; скорбя́щим благоду́шие; ра́дующимся воздержа́ние и все́м на́м — ду́х ра́зума и благоче́стия, ду́х милосе́рдия и кро́тости, ду́х чистоты́ и пра́вды. Е́й, Госпоже́ Пресвята́я! Умилосе́рдись на немощны́я лю́ди Твоя́: разсе́янныя собери́, заблу́ждшия на пу́ть пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й и при́зри на все́х на́с призре́нием ми́лостивнаго Твоего́ заступле́ния; воздви́гни на́с из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя очеса́ на́ша к зре́нию спасе́ния; ми́лостива на́м бу́ди зде́ и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия, и на Стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чной жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты́ бо еси́, Госпоже́, Сла́ва небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты́ по Бо́зе на́ша Наде́жда и Засту́пница все́х, притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и ве́сь живо́т на́ш предае́м, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

1 Акафист святым мученикам Гурию, Самону и Авиву. 3 Акафист святым благоверным князю Петру и княгине Февронии, Муромским.4 Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Споручница грешных».5 Преподобный Александр Свирский. Молитвы. 7 Святитель Димитрий Ростовский. Псалтирь Божией Матери.

См. также: Скорби, Прелюбодеяние, Семейная жизнь. Об испытаниях в нашей жизни

Источник: //azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-v-skorbi-o-nevernosti-supruga.html

Молитва о вразумлении мужа и скором возвращении домой

Молитва от напастей мужа

Семейная жизнь для наших современников все чаще превращается в тернистый путь. Особенно страдают молодые семьи.

Не имея духовного основания, строя отношения легкомысленно, не придерживаясь взаимных обязательств, они думают, что жизнь состоит из одних развлечений и удовлетворения собственных интересов.

Они считают, что говорить о долге, верности – излишне, стараясь искать удовлетворение желаний на стороне.

Но тяжелый период может наступить в жизни любой супружеской пары. Иногда единственный выход партнеры видят в разводе. Этот исход пугает женщину, так как она отлично понимает, что не только ее коснется сложная ситуация, прежде всего, пострадают дети. Женщина обращает свой взор в Небеса и ожидает помощи от Всевышнего.

Даже на первый взгляд в образцовых семьях муж может решить уйти из семьи. Причины могут быть различными, но женщине от этого не легче. Тогда супруге следует прибегнуть к молитве о вразумлении мужа и возвращении.

Конечно, просить у Господа благословения для супружеской жизни нужно каждый день, даже если все идет хорошо.

Просить о том, чтобы Бог сделал женщину мудрой женой, которая созидает свой дом, чтобы Господь помог строить взаимоотношения на основе любви и прощения.

Библия говорит, что «если Господь не созиждет дома, то напрасно трудятся строящие». Поэтому семью нужно не только строить, но и просить Всевышнего, чтобы Он созидал дом.

Молитвы о возвращении мужа в семью и его вразумлении следует возносить, прежде всего, Господу. Также читают молитвенные обращения к Богородице, Николаю Чудотворцу, Матроне Московской.

Обращаясь к Господу, нужно просить о спасении семьи, чтобы Отец Небесный наставил супруга на путь истинный, чтобы он был хорошим мужем и отцом.

Просите, чтобы Господь наставил мужа любить жену, чтобы помог простить обиды, даровал любовь и помог служить друг другу в соответствии со Словом Божьим.

Вознося в небо молитвы, помните, что у Господа есть выход, и Он поможет пройти все испытания и тягости. Уповая на Всевышнего, старайтесь привести ваши отношения в соответствии с Писанием.

Разбирайтесь в причинах, приведших к столь тяжким последствиям. Главное – не опускайте руки, продолжайте бороться за свое счастье и счастье детей. Помните, что построение семьи – нелегкий труд.

Надо научиться поступаться своими интересами, прощать, принимать супруга таким, какой он есть. Создатель всегда будет рядом с вами в то время, когда вы будете переживать тяжелые времена.

Если в вашем сердце будет крепкая вера и упование на Господа, Он способен воскресить семью даже из пепла.

Во время молитвенного обращения к Всевышнему следует сохранять покаянный настрой, нельзя вымещать обиды на мужа.

Даже если он сильно обидел вас, был неверен, нужно молиться и заступаться за него перед Спасителем. Нельзя просить наказать мужа, сердце обманутой жены должно быть свободно от мести.

Просите, чтобы Господь простил нерадивого супруга, и прощайте сами. Только ваши молитвенные обращения могут ему помочь.

Молитву о том, чтобы гулящий муж перестал изменять, можно адресовать Иоанну Златоусту.

 «Как вернуть мужа в семью?»

В этом видео священнослужитель расскажет, какие молитвы помогут вернуть мужа в семью и сохранить крепкие отношения.

Текст молитвенного обращения

Господи, Царю Небесный, Утешителю, помоги мне в деле благом, в спасении моей семьи. Услышь меня, грешную и недостойную, в час сей молящуюся к Тебе. Со слезами на глазах, молю Тебя: вразуми раба Божьего (имя), мужа моего. Собери заблудшего, и на путь правый наставь. Наставь его быть хорошим и достойным мужем для жены его.

Возбуди в сердце раба Божьего (имя) любовь ко мне, жене его, и покажи всю тленность его деяний. Растопи холодность его, воскреси его любовь. Не дай разрушить семью, подари нам семейное благо.

Господи, огради мужа моего от диявольского искушения и греховной жизни. Наипаче же осени и огради раба Божьего (имя) от всяких напастей и лукавых демонов, желающих пожерты его и свести во ад жива.

Наставь мужа моего жить по заветам Твоим: любить жену свою, заботиться о ней и нести за нее ответственность. Вразуми раба Твоего (имя) начать все с начала, позабыть и простить все обиды на меня.

Господи, всем сердцем молю Тебя, не дай распасться нашей семье. Скрепи меня и мужа моего. Даруй нам любовь к друг другу, терпение и силу жить вместе по заповедям Твоим. На помощь Твою уповаю, Господи. Аминь.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: //MoiMolitvy.ru/molitva/na-vse-sluchai-zhizni/o-vrazumlenii-muzha-1030/

4 самые популярные молитвы от агрессии мужа к жене: реальный опыт и мнения экспертов

Молитва от напастей мужа

Наверное, каждая жена хоть раз в жизни, но сталкивалась с пугающей и необъяснимой агрессией мужа по отношению к себе.

Впрочем, если разобраться, то необъяснимого в ней не так уж и много: конфликты на работе, общее неудовлетворение материальным положением, личные претензии, депрессии — все это логично накладывается одно на другое и в результате в один прекрасный день изливается сильнейшим потоком гнева. С рукоприкладством? Увы, но нередко.

Если вы испробовали все способы подавления таких ужасных ситуаций, но так к положительному результату и не пришли, то возьмите на заметку на первый взгляд чудаковатый, но очень популярный способ — молитву от агрессии мужа к жене.

Это действительно работает?

Буквально пару лет назад группа ученых-нейрофизиологов из Санкт-Петербурга сообщила об удивительном открытии — при должном усилии со своей стороны человек может погрузиться в состояние молитвенного бодрствования, которое — о, чудо — может помочь им исцелиться от различных болезней. Это не шутка, а вполне серьезная теория, которая, правда, пока что не получила должного подтверждения на практике и потому встречает довольно серьезный скепсис со стороны научного сообщества.

Вениамин Шевцов, врач-психотерапевт со стажем, 45 лет:

 — Использование молитвы для излечения основано на глубокой вере человека в положительный результат. Люди отрешаются от будней, становятся увереннее, сильнее и спокойнее, соответственно, укрепляется и иммунитет. Но можно ли сказать, что можно победить болезнь исключительно одной молитвой? Сомнительное предположение, но я вполне допускаю, что можно облегчить страдания.

А что если использовать молитву от агрессии мужа по отношению к своей супруге?

Болезни тут каковой нет, имеем лишь чисто бытовую ситуацию, в которой муж проявляет по отношению к жене необоснованную агрессию, раздражение, подвергает ее ежедневной обструкции и даже применяет физическое насилие. И это вовсе не входит в список признаков того, что муж не любит жену: человеческий характер — дело тонкое.

На женских форумах можно встретить немало описаний подобных жизненных ситуаций, в которых такие молитвы действительно помогла сгладить углы в отношениях между близкими людьми. Особенно помогали они в совокупности с народными способами отучить мужа от алкоголя без его ведома, если причиной агрессии являлась выпивка.

Елена Михальцова, 40 лет, Москва:

— Период, когда мой муж Миша меня постоянно унижал как словесно, так и физически — один из самых ужасных в моей жизни. Я не могла заснуть: слезы буквально стояли в глазах. Идею использовать молитву от агрессии мужа к жене подсказала мне подруга.

Правда, ей она не помогла, но мне посоветовала попробовать, мол, вдруг что получится. Я ежедневно читала молитву по утрам в течение недели.

Не могу сказать, что поведение мужа изменилось кардинально и сразу: слегка притупилась агрессия, упреки стали не такими категоричными. Но и этого было более чем достаточно для того, чтобы я вздохнула свободно. Со временем он становился все добрее и добрее.

Позже я узнала, что его повысили на работе. Вот и сейчас думаю, что же помогло в моей ситуации: подсказанная подругой молитва или же подвернувшийся кстати карьерный рост.

Подборка известных молитв для отчаявшихся жен

Мы основательно проштудировали не только известные женские форумы, но также и мнения людей, имеющих к церкви самое непосредственное отношение.

отец Валерий, Екатеринбург:

— В том, что женщины отчаиваются и обращаются к Богу с просьбой о помощи, нет ничего удивительного. Как и в том, что после молитв ситуация действительно меняется к лучшему.

Конечно, имеет значение, к кому из святых обращается женщина. Например, заступниками супружеских пар издавна на Руси были Петр и Феврония, святые благоверные.

Если вы почитаете историю их жизни, то легко поймете, почему они имеют такой авторитет для замужних женщин.

Молитва Петру и Февронию, покровителям семейного очага

«О святые благоверные князь Петр и княгиня Феврония, к вам обращаюсь и крепко молюсь: вознесите от нас, грешных, святые молитвы к Господу Богу и испросите у него благости в жизни семейной. Не презрите молитв наших и удостойте вашей помощью. Аминь».

Молитва Андриану и Наталье, покровителям супружеской верности и счастью

«Свою жизнь Андриан и Наталья прожили вместе, так и сейчас они опекают нас своей милостью с небес. Так прошу вас стать для моего мужа светочем, успокоить его гнев и бурлящие страсти в душе, быть ко мне самым милым и нежным до конца своих дней. Аминь.»

Обращение к Пресвятой Богородице

«Величаю тебя, Пресвятая Дева и чту твой святой образ, помоги мне в моей беде, излечи моего любимого мужа от злючки кипучей, помоги ему встать на путь любви истинной, доброты неограниченной и верности. Возвожу к тебе свои молитвы и надеюсь на помощь, аминь.»

Еще одна молитва к Пресвятой Богородице

«Прошу чистой и безоблачной жизни, о Пресвятая Богородица и Иисус Христос, как вода, у раба Божьего (подставляете имя мужа) с рабой Божьей (подставляете свое имя), во имя Отца, Сына и Святаго Духа. Аминь».

Наш финальный совет

Молитва от агрессии мужа к жене — конечно, не панацея, которая будто по мановению волшебной палочки вдруг усмирит кипящие страсти в вашем браке. Для этого без квалифицированной помощи психолога не обойтись.

Но вот привести свои мысли в порядок, успокоить свою психоэмоциональную энергию, создать хороший задел для урегулирования конфликта — вполне. Главное, что от вас требуется — это искреннее желание изменить печальную ситуацию.

В таком случае, все у вас получится. С божьей помощью — или без.

pinterst.com

Источник: //obielsyagrush.ru/4-samye-populyarnye-molitvy-ot-agressii-muzha-k-zhene-realnyj-opyt-ispolzovaniya-mneniya-ekspertov/

Молитва о защите супруга

Молитва от напастей мужа

Самое подробное описание: молитва о защите супруга – для наших читателей и подписчиков.

Сила молитвы жены за мужа несравнимо больше, чем даже сила молитвы его матери.

(О СЧАСТЬЕ В БРАКЕ)

Святый славный и всехвальный апостоле Христов Симоне, сподобивыйся прияти в дом твой в Кане Галилейстей Господа нашего Иисуса Христа и Его Пречистую Матерь, Владычицу нашу Богородицу, и очевидцем быти преславнаго чудесе Христова, на браце твоем явленнаго, претворения воды в вино! Молим тя с верою и любовию: умоли Христа Господа претворити души наша из грехолюбивых в боголюбивыя; сохрани и соблюди нас молитвами твоими от искушений диавольских и падений греховных, и испроси нам свыше помощь во время уныния и беспомощия нашего; да не преткнемся о камень соблазна, но неуклонно шествуем спасительным путем заповедей Христовых, дондеже достигнем оных блаженных обителей райских, идеже ты ныне водворяешися и веселишися. Ей, апостоле Спасов! Не посрами нас, крепце на тя уповающих, но буди вам помощник и покровитель во всем житии нашем и помози нам благочестно и богоугодно житие сие временное скончати, благую и мирную христианскую кончину получити и добраго ответа сподобитися на Страшнем Суде Христове; да избежавше мытарств воздушных и власти лютаго миродержца, унаследуем Царство Небесное и прославим великолепное имя Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь

(МОЛИТВА НА ЛЮБОВЬ МУЖА К ЖЕНЕ)

О страстотерпцы Христовы, во граде севастийстем мужественно пострадавшии, к вам, яко молитвенникам нашим усердно прибегаем и просим: испросите у Всещедраго Бога прощение согрешений наших и жития нашего исправление, да в покаянии и нелицемерной любви друг ко другу поживше, со дерзновением предстанем страшному судищу Христову и вашим предстательством одесную Праведнаго Судии предстанем. Ей, угодницы Божии, будите нам, рабам Божиим (имена), защитницы от всех враг видимых и невидимых, да под кровом святых ваших молитв избавимся от всех бед, зол и напастей до последнего дне жизни нашея, и тако прославим великое и достопоклоняемое имя Вседетельныя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва за мужа Сорока святым Севастийским мученикам

(О ДОЛГО НАХОДЯЩЕМСЯ ВДАЛИ ОТ ДОМА МУЖЕ)

О, святии, славнии страстотерпцы Христовы, четыредесяте, во граде Севастии Христа ради мужественно пострадавши, через огонь бо и воду поидосте и, яко друзи Христовы, в покой Небесного Царствия вшедше, имате велие дерзновение ко Пресвятей Троице ходатайствовати о роде христианском, наипаче же о почитающих святую память вашу и с верою и любовию вас призывающих. Испросите у Всещедрого Бога прощение согрешений наших и жития нашего исправление, да в покаянии и нелицемерной любви друг ко другу поживше, со дерзновением предстанем Страшному Судищу Христову и вашим предстательством одесную Праведнаго Судии предстанием. Ей, утоцницы Божий, будите нам защитницы от всех враг, видимых и невидимых, да под кровом святых ваших молитв избавимся от всех бед, зол и напастей до последняго дне жизни нашея и тако прославим Великое и Достопокпоняемое Имя Вседетельныя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аминь

Тропарь, глас 3-й

Молитва за мужа мученикам и исповедникам Гурию, Самону и Авиву

(ОБ УСТРАНЕНИИ СЕМЕЙНЫХ НЕУРЯДИЦ)

О, преславнии мученицы Гурие, Самоне и Авиве! К вам, яко скорым помощникам и теплым мо литвенникам, мы, немощнии и недостойнин прибегаем, усердно моляще: не презрите ны, в многая беззакония впадшия и по вся дни и часы согрешающия; наставите на путь правый заблудшия, исцелите страждущия и скорбящия; соблюдите ны в непорочном и целомудренном житии; и якоже древле, тако и ныне покровители супружеств пробудите, в любве и единомыслии сия утверждающе и от всех злых и бедственных обстояний избавляюще. Защитите, о многомощныя исповедницы, вся православныя христианы от напастей, злых человек и козней демонских; оградив я от нечаянный смерти, умоляюще Всеблагаго Господа, да великия и богатыя милости нам, смиренным рабом Своим, пробавит. Несмы бо достойни нечистыми устами призывати великолепое имя Создателя нашего, аще не вы, святии мученицы, за ны ходатаи будете; сего ради к вам прибегаем и предстательства вашего пред Господем о нас просим. Такожде избавите нас от глада, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных, междуусобныя брани, смертоносныя язвы и всякаго душепагубнаго обстояния. Ей, страстотерпцы Христовы, устройте нам молитвами вашими вся благая и полезная, да благочестно житие временное прешедше и кончину непостыдну стяжавше, удостоимся теплым заступлением вашим со всеми святыми одесную Правосуднаго Бога Судии стати, и Того непрестанно славити со Отцем и Святым Духом во веки. Аминь.

Православная молитва жены за мужа Матроне Московской

Если Вы беспокоитесь о здравии любимого мужа, непременно почитайте в тиши специальную молитву жены, обращенную к Матроне Московской.

В православной семье каждый участник старается заботиться о ближнем.

Захворает жена, мечется муж.

Заболеет муж, страдает жена.

Это и есть настоящая любовь, которая крепнет от молитвенной мощи.

Матрона Московская всегда заступалась за праведных, творя чудеса в виде святого исцеления.

Муж и жена- одна сатана- говорится в пословице.

Я бы перефразировал этот смысл с намеком на православное единство.

Желая помолиться за мужа, посетите Храм и подайте простую записочку о его Здравии.

Поставьте 3 свечи к иконе Матроны Московской, произнеся про себя эти молитвенные строчки:

Матрона Московская, Блаженная старица. Ниспошли супругу моему крепкое здравие и исцели его от греховных помыслов. Да будет воля твоя. Аминь.

Креститесь и покидаете Храм.

Дополнительно покупаете 12 свечей для дома и образ Блаженной Матроны.

Набираете в флягу святой воды.

Придя домой, уединяетесь в комнате и зажигаете свечи. Рядом ставите икону и емкость со святою водой.

Смотрите на горящие свечи и представляете себе счастливую семейную жизнь с любимым мужем.

Приступаете к многократному нашептыванию православной молитвы за мужа, который нуждается в Вашей супружеской помощи.

Блаженная Старица, Матрона Московская. Обращаюсь к тебе за мужа своего. Помоги ему справиться с жизненными трудностями и защити его от греховных ошибок. Ниспошли супругу крепкое здравии и укрепи наш брак на долгие годы. Прости нам греховную гадость и плотскую слабость. Да будет воля твоя. Аминь! Аминь! Аминь!

Незаметно подливайте святой водицы в напитки любимого мужа.

И не забывайте о том, что совместная жизнь предполагает четкое умение идти на уступки.

Количество отзывов: 8

Скажите, а если есть уже святая вода, привезённая от Матронушки, можно её уже в церкви не набирать, а использовать эту?! Или необходимо выполнить все точно как вы описали?! Благодарю.

…можно её уже в церкви не набирать.

Если у Вас есть святая водичка, привезенная от Матронушки, используйте ее для сердечного моления.

Простите за задержку с ответом.

Спасибо! Уже сегодня все сделала. Благодарю Вас за столь полезные для жизни молитвы.

Здравствуйте. Подскажите мне, пожалуйста, что я могу сделать:

1. Моя дочь не доучилась год в университете-забрала документы и уехала очень далеко. Знаю, что у нее проблема с работой и с регистрацией, жаловаться и обращаться ко мне за помощью не будет-упрямая и гордая. Для меня главное, чтобы в жизни у нее все сложилось хорошо, также, чтобы получила диплом и устроилась на хорошую работу.

2. 24 года назад, мужу навели очень сильную порчу. Помог экстрасенс. Но прежнего здоровья нет, и с каждым годом оно только хуже. Больница не помогает.

Это уже не православная молитва выходит, а какой-то заговор и магический обряд,”купить такое-то количество свечек”, “представлять себе, смотря на горящие свечи..”, “нашептывать”. Пожалуйста, не злоупотребляйте для своих обрядов церковью и не оскверняйте этим иконы и другие святыни!

Пожалуйста, не злоупотребляйте для своих обрядов церковью и не оскверняйте этим иконы и другие святыни!

Очень рад, что Вы пишете то, что думаете. И Вы действительно правы!

Я не верю ни в молитвы, ни в обряды, ни в магические заговоры- это мой правдивый ответ.

Даже не признаю те рукописи, которые разбираю по мере возможности.

Откуда они? Якобы, от деревенской тетки. А она их откуда взяла? Да быть может сама и сочинила, понимаете?

Я публикую материал, в который веруют люди. Делают они это не на уровне Церкви, Бога и Дьявола. А по причине собственной внутренней мощи, что верой зовется. И у нее нет фанатичной религии. Я не заставляю никого посещать этот ресурс, ничего не оскверняю и не провозглашаю “бейтесь лбом об алтарь”.

Убедительная просьба не использовать приставку “православные” к тому, что публикуете на сайте.

Это элементарная языческая эзотерика, которая к Церкви отношения не имеет.

Это первое, второе, предупреждайте своих читателей о том, что результат ритуалов временный, а последствия будут крайне тяжелыми!

Очень серьезное наказание за использование имени СВЯТЫХ в языческих обрядах!

Не толкайте людей на преступление против их же души!

Предупреждаю вас, если вы не уберете ваши материалы, которые абсолютно противоречат философии не только православной, а любой общепринятой религии, я буду вынуждена обратиться в Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Предупреждаю вас, если вы не уберете ваши материалы, которые абсолютно противоречат философии не только православной, а любой общепринятой религии, я буду вынуждена обратиться в Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

А теперь выслушайте мое предупреждение.

Вы можете подавать иски в соответствующие инстанции, если Вашей душе так будет угодно.

Свое право я отстою.

Источник: //xn----7sbbh1acsciho3aw6kyb.xn--p1ai/molitva-o-zashhite-supruga/

Православная молитва от трудностей и неприятностей на работе

Молитва от напастей мужа

У каждого человека случаются неприятности в жизни, требующие помощи Свыше. Во многих ситуациях мы молим о защите Святых Угодников, ведь они имеют дерзновение молить о нас перед Всевышним. К тому же они тоже в свое время были обычными людьми и понимают наши проблемы.

И после смерти Господь сподобил их дар помогать людям в различных ситуациях.

В каких случаях просить о помощи молитвой

Работа — это то место, где человек проводит большую часть своей жизни. Трудовая деятельность дает нам возможность обеспечить себя и семью материальными благами.

Но иногда на работе наступает «черная полоса», череда неприятностей, что вынуждает искать выход из проблем. Конечно, можно терпеть нападки коллег и начальства, ежедневно находиться в стрессовом состоянии или искать новое место работы, что во время кризиса довольно сложно.

Молитва от неприятностей на работе Святым Угодникам способна повлиять на ситуацию и изменить ее в лучшую сторону.

Икона Пресвятой Богородицы «Семистрельная»

Пречистая Дева Мария способна разрешить любую проблему, вразумить врагов и успокоить их сердца. Богородица защитит от врагов, исключит недомолвки среди коллег, наладит микроклимат.

Икона Пресвятой Богородицы «Семистрельная»

Молитва к Пресвятой Богородице

О Многоскорбная Мати Божия, превышшая всех дщерей земли по чистоте Своей и по множеству страданий, Тобою на земли пренесенных! Приими многоолезненныя воздыхания наша и сохрани нас под кровом Твоея милости, инаго бо прибежища и теплаго предстательства, разве Тебе, не вемы, но, яко дерзновение имущи ко Иже от Тебе Рожденному, помози и спаси ны молитвами Своими, да непреткновенно достигнем Царствия Небеснаго, идеже со всеми святыми будем воспевати хвалу в Троице Единому Богу, всегда, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Святой Николай Чудотворец

Николай Мирликийский — один из любимейших и особо почитаемых святых у нашего народа.

Святитель Николай

Нет числа его чудесам, он помогает людям практически во всех делах и жизненных ситуациях, в том числе разрешает рабочие конфликты.

Интересно:

 • Чудеса Николая Чудотворца в наши дни
 • Кому помогает святой Николай

Молитва Николаю Чудотворцу

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче! Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечного мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святой Трифон

Молитва Святителю благоволит отчаявшимся и слабым духом людям выйти из сложной ситуации.

Святой Трифон

Будущего святого Господь наградил даром целительства еще в детские годы. Мальчик мог изгонять бесов, врачевать болящих. Согласно преданию, святой Трифон спас один из городов от ползучих гадов, за что император Троян, противник христианства, подверг его мучениям, а затем приказал отсечь голову, которая до сих пор хранится в Черногорском соборе св.Трифона.

Святитель не отказывает никому, он приоткрывает верующим в его помощь новые пути и придает силы для добрых свершений.

Молитва Святому Трифону

О святый мучениче Христов Трифоне, к тебе в молитве прибегаю, перед образом твоим молю. Испроси Господа нашего о помощи в работе, ибо страдаю бездеятельно да безысходно. Моли Господа да испроси у него помощи в делах мирских. Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь

Митрофан Воронежский

Святому молятся при конфликтных ситуациях на работе.

Святитель Митрофан Воронежский

В молодости он служил священником на одном из приходов, благодаря чему его домочадцы жили в достатке и покое. Став вдовцом, клирик задумался о подвижничестве и был назначен епископом Воронежским.

Митрофан прославился делами милосердия и помощи в разрешении конфликтов. Он всегда заступится за просящего.

Молитва Святителю Митрофану Воронежскому

О архиерею Божий, святителю Христов Митрофане, услыши мя, грешнаго (имя), в час сей, в оньже тебе моление приношу, и помолися о мне грешнем ко Господу Богу, да отпустит грехи моя и подаст (просьба о работе) молитвами, святе, твоими. Аминь.

Спиридон Тримифунтский

Молитва святому Чудотворцу должна идти из самого сердца, он не поможет в обмане, а чистые помыслы просящего принесут огромную пользу.

Святитель Спиридон ТримифунтскийЕго можно попросить, помимо разрешения неприятностей, повышения по службе и прибавку к зарплате.

Не нужно забывать о благодарении святого, предстательствующего пред Господом, за помощь.

Молитва Спиридону Тримифунтскому

О преблаженне святителю Спиридоне! Испроси нам, рабам Божиим (имена), у Христа и Бога наше мирное безмятежное житие, здравие душевное и телесное. Поминай нас у престола Спасителя и умоли Господа, да подаст грехов наших прощение, житие безбедное да мирное. Возсылаем славу и благодарение Отцу и Сыну и Духу Святому, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Апостол Петр

Молитва о работе укрепит дух и веру, избавит от искушений, поможет в трудных ситуациях.

Апостол ПетрО преславный апостол Петр, душу за Христа предавший и кровию своею пажить Его удобривший! Услыши чад своих молитвы и воздыхания, сердцем сокрушенным ныне приносимыя.

Понеси немощи наши да не отлучайся духом от нас. О заступничестве просим за всех нас.

Молитвами своими помоги, лик Христов к нашим просьбам обрати и да сподобит со всеми святыми блаженнаго Царствия и Брака Агнца Своего. Аминь.

Молитва Оптинским старцам

Оптинские старцы

Молитва Оптинским старцам

Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.

Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.

Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь.

Чтение псалмов

В Псалтыри молитвенникам открывается Слово Божие.

Чтение псалмов

Давидовы песни помогают избавиться от любой житейской напасти, унять недоброжелателей, творящих зло. Чтение псалмов способно обезопасить от демонических нападок.

Читайте псалмы:

 • 57 — если вокруг накалилась ситуация и нет возможности унять «бурю», молитва защитит и призовет помощь Господню;
 • 70 — подскажет путь выхода из конфликта, уймет начальника-тирана;
 • 7 — помогает противостоять обидам и ссорам, указывает верные шаги к решению проблемы;
 • 11 — усмиряет дух злого человека;
 • 59 — открывает правду перед начальником в случае, если работник стал жертвой сплетен или заговора.

Молитвенные правила

При входе в Святой храм необходимо трижды перекреститься. Важно, касаться своего тела перстами, а не перекрещивать воздух.

Войдя в придел храма и встав перед ликом святого, нужно сосредоточиться и посвятить свои мысли святому, которому будет обращена молитва.

МолитвословиеНеобходимо «отключить» эмоции. Читать слова молитвы нужно вслух или шепотом, самоотверженно и желанно. Прочитанный впопыхах текст не найдет отклика у святого.

Желательно перед тем, как обратиться к святому, прочитать его житие, исповедоваться в грехах, причаститься. А крепкая вера и православный дух придадут сил в сложившейся ситуации.

 • О воцерковлении
 • Как правильно ставить свечи в храме перед иконами

В прошениях не стоит забывать об элементарной благодарности. Даже если просьба еще не исполнилась, то нужно продолжать моление, не отрекаться от святых и никого не обвинять.

Следует помнить, что для каждого действия и события есть свое время и место.

Молитва о работе Святому Трифону

Источник: //molitva-info.ru/molitvoslov/pravoslavnaya-molitva-ot-trudnostej-i-nepriyatnostej-na-rabote.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.