Молитва жены о муже в разлуке

Содержание

Молитвы в скорби о неверности супруга

Молитва жены о муже в разлуке

О, святи́и му́ченицы и испове́дницы Христо́вы Гу́рие, Само́не и Ави́ве! Те́плии о на́с хода́таи и моли́твенницы пред Бо́гом, во умиле́нии серде́ц на́ших, взира́я на пречи́стый ва́ш о́браз, смире́нно мо́лим ва́с: услы́шите на́с, гре́шных и недосто́йных рабо́в свои́х (имена́), су́щих в беда́х, ско́рбех и напа́стех, и презре́в на́ша тя́жкая и безчи́сленная прегреше́ния, яви́те на́м свою́ вели́кую ми́лость, воздви́гните на́с из глубины́ грехо́вныя, просвети́те на́ш у́м, смягчи́те зло́е и окая́нное се́рдце, прекрати́те за́висть, вражду́ и раздо́ры, в на́с живу́щие. Осени́те на́с ми́ром, любо́вию и стра́хом Бо́жиим, Умоли́те милосе́рднаго Го́спода, да покры́ет мно́жество грехо́в на́ших Свои́м неизрече́нным милосе́рдием. Да соблюде́т Це́рковь Свою́ святу́ю от неве́рия, ересе́й и раско́лов. Да пода́ст стране́ на́шей ми́р, благоде́нствие, земли́ плодоро́дие; супругам любо́вь и согла́сие; ча́дам послуша́ние; оби́димым терпе́ние; оби́дящим стра́х Бо́жий; скорбя́щим благоду́шие; ра́дующимся воздержа́ние. Все́х же на́с да покры́ет Свое́ю всеси́льною десни́цею, и да изба́вит от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, и напра́сныя сме́рти. Да огради́т на́с ополче́нием святы́х Свои́х А́нгелов, во е́же изба́витися на́м по исхо́де на́шем из жития́ сего́ от ко́зней лука́ваго и та́йных возду́шных мыта́рств его́, и неосужде́нными предста́ти Престо́лу Го́спода Сла́вы, иде́же ли́цы святы́х А́нгел со все́ми святы́ми вы́ну сла́вят пресвято́е и великоле́пое И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́м мученикам Адриа́ну и Ната́лии2

О, свяще́нная дво́ице, святи́и му́ченицы Христо́ви, Адриа́не и Ната́лие, блаже́ннии супру́зи и до́блии страда́льцы! Услы́шите нас, моля́щихся вам со слеза́ми (имена), и низпосли́те на ны вся благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим, и моли́те Христа́ Бо́га, да поми́лует нас и сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й, да не поги́бнем во гресе́х на́ших. Ей, святи́и му́ченицы, приими́те глас моле́ния на́шего и изба́вите ны моли́твами ва́шими от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, гра́да, меча́, на́шествия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от напра́сныя сме́рти и от всех бед, печа́лей и боле́зней, да вы́ну, ва́шими моли́твами и предста́тельством укрепля́емии, просла́вим Го́спода Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая Сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, во ве́ки веков. Ами́нь.

Святы́м Петру́ и Февро́нии Му́ромским3

О, уго́дницы Бо́жии, благове́рнии кня́же Пе́тре и княги́не Февро́ние, к ва́м прибега́ем и к ва́м со упова́нием кре́пким мо́лимся: вознеси́те о на́с, гре́шных (имена́), святы́я моли́твы ва́ши ко Го́споду Бо́гу и испроси́те у бла́гости Его́ вся́ благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру пра́ву, наде́жду бла́гу, любо́вь нелицеме́рну, благоче́стие непоколеби́мо, в до́брых де́лех преуспе́яние. Исхода́тайствуйте на́м у Царя́ Небе́снаго житие́ благополу́чное и до́брую христиа́нскую кончи́ну. Е́й, чудотво́рцы святи́и! Не пре́зрите моли́тв на́ших, но бу́дите о на́с при́снии предста́телие ко Го́споду, и сподо́бите на́с по́мощию ва́шею спасе́ние ве́чное получи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́довати, да славосло́вим неизрече́нное человеколю́бие Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице покланя́емаго Бо́га во ве́ки веко́в.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Спору́чница гре́шных»4

О, Влады́чице Преблагослове́нная, Защи́тнице ро́да христиа́нскаго, прибе́жище и спасе́ние притека́ющих к Тебе́! Ве́м, вои́стину ве́м, я́ко зело́ согреши́х и прогне́вах, Преми́лостивая Госпоже́, рожде́ннаго пло́тию от Тебе́ Сы́на Бо́жия, но и́мам мно́гии о́бразы пре́жде мене́ прогне́вавших Его́ благоутро́бие: мытари́, блудни́цы и про́чия гре́шники, и́мже даде́ся проще́ние грехо́в и́х, покая́ния ра́ди и испове́дания. Ты́я у́бо о́бразы поми́лованных очесе́м гре́шныя души́ моея́ представля́я и на толи́кое Бо́жие милосе́рдие, о́нех прие́мшее, взира́я, дерзну́х и а́з, гре́шный, прибе́гнути с покая́нием ко Твоему́ благоутро́бию. О, Всеми́лостивая Влады́чице, да пода́си ми́ ру́ку по́мощи и испро́сиши у Сы́на Твоего́ и Бо́га Ма́терними и святе́йшими Твои́ми моли́твами тя́жким мои́м грехо́м проще́ние. Ве́рую и испове́дую, я́ко То́й, Его́же родила́ еси́, Сы́н Тво́й, е́сть вои́стину Христо́с, Сы́н Бо́га Жива́го, Судия́ живы́х и ме́ртвых, воздая́й кому́ждо по дело́м его́. Ве́рую же па́ки и испове́дую Тебе́ бы́ти и́стинную Богоро́дицу, милосе́рдия исто́чник, утеше́ние пла́чущих, взыска́ние поги́бших, си́льную и непрестаю́щую к Бо́гу Хода́таицу, зело́ лю́бящую ро́д христиа́нский, и Спору́чницу покая́ния. Вои́стину бо не́сть челове́ком ины́я по́мощи и покро́ва, ра́зве Тебе́, Госпоже́ Преми́лостивая, и никто́же, упова́я на Тя́, постыде́ся когда́ и, Тобо́ю умоля́я Бо́га, никто́же оста́влен бы́сть. Того́ ра́ди молю́ Твою́ неисче́тную бла́гость: отве́рзи две́ри милосе́рдия Твоего́ мне́, заблу́ждшему и па́дшему в тиме́ние глубины́, не возгнуша́йся мене́, скве́рнаго, не пре́зри гре́шнаго моле́ния моего́, не оста́ви мене́, окая́ннаго, я́ко в поги́бель зло́бный вра́г похи́тити мя́ и́щет, но умоли́ о мне́ рожде́ннаго от Тебе́ милосе́рдаго Сы́на Твоего́ и Бо́га, да прости́т вели́кия моя́ грехи́ и изба́вит мя́ от па́губы моея́; я́ко да и а́з со все́ми, получи́вшими проще́ние, воспою́ и просла́влю безме́рное милосе́рдие Бо́жие и Твое́ непосты́дное о мне́ заступле́ние в жи́зни се́й и в несконча́емом ве́це. Ами́нь.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Взыска́ние поги́бших»5

Засту́пнице Усе́рдная, Благоутро́бная Го́спода Ма́ти, к Тебе́ прибега́ю аз, окая́нный и па́че всех челове́к грешне́йший. Вонми́ гла́су моле́ния моего́ и вопль мой и стена́ние услы́ши. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́ и аз, я́коже кора́бль в пучи́не, погружа́юся в мо́ре грехо́в мои́х.

Но Ты, Всеблага́я и Милосе́рдая Влады́чице, не пре́зри мене́, отча́яннаго и во гресе́х погиба́ющаго. Поми́луй мя, ка́ющагося в злых де́лех мои́х, и обрати́ на путь пра́вый заблу́ждшую окая́нную ду́шу мою́. На Тебе́, Влады́чице моя́ Богоро́дице, возлага́ю все упова́ние мое́.

Ты, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ и соблюди́ мя под кро́вом Твои́м ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: Защитница Усердная, сострадательная Матерь Господа, к Тебе прибегаю я, презренный и самый грешный из всех людей. Услышь голос моления моего и вопль мой и стенание услышь. Ибо беззакония мои выше головы моей, и я, как корабль в пучину, погружаюсь в море грехов моих.

Но Ты, Всеблагая и Милосердная Владычица, не отвергай меня, отчаявшегося и во грехах погибающего. Помилуй меня, кающегося в злых делах моих, и обрати на правый путь заблудшую несчастную мою душу. На Тебя, Владычица моя Богородица, возлагаю всю надежду мою.

Ты, Матерь Божия, сохрани и соблюди меня под покровом Твоим теперь, всегда и навеки. Аминь.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Феодоровская»6

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́. Кто́ исто́ргнет мя́ из ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго.

Услы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́.
Укры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю: бу́ди мне́ Ма́ти и Наде́жде, Покро́в и По́мощь и Заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице.
О, чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́яй к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельница и Засту́пница на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Смоленская» («Одиги́трия»)

О, пречу́дная и превы́шшая все́х тва́рей Цари́це Богоро́дице, небе́снаго Царя́ Христа́ Бо́га на́шего Ма́ти, пресвята́я Одиги́трие Мари́е! Услы́ши ны́, гре́шныя и недосто́йныя, в ча́с се́й пред пречи́стым о́бразом Твои́м припа́дающия, и си́це уми́льно глаго́лющия: изведи́ на́с от ро́ва страсте́й, Одиги́трие блага́я, изба́ви на́с от вся́кия ско́рби и печа́ли, огради́ от вся́кия напа́сти и злы́х клеве́т и от непра́веднаго наве́та вра́жия: мо́жеши бо, о благода́тная Ма́ти на́ша, не то́чию от вся́каго зла́ сохрани́ти лю́ди Твоя́, но и вся́ким благодея́нием снабди́ти и спасти́: ра́зве бо Тебе́ ины́я предста́тельницы в беда́х и обстоя́ниих и те́плыя хода́таицы о на́с гре́шных к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему, не и́мамы: Его́же умоли́, Влады́чице, спасти́ на́с и Ца́рствия Небе́снаго сподо́бити, да спасе́ннии Тобо́ю сла́вим Тя́ и в бу́дущем ве́це, я́коже спасе́ния на́шего вино́вницу, и превозно́сим всесвято́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Покро́в Пресвято́й Богоро́дицы»7

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шних Си́л, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и земли́ на́шея всемо́щная Засту́пнице! Приими́ хвале́бно-благода́рственное пе́ние сие́ от на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша к Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́; не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты́ уми́лостивиши Его́ о на́с, Влады́чице, я́ко вся́ Тебе́ от Него́ возмо́жна су́ть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рей Засту́пнице на́шей: услы́ши на́с, моля́щихся Тебе́, осени́ на́с вседержа́вным покро́вом Твои́м и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́: па́стырям на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х; градоправи́телем му́дрость и си́лу; судия́м пра́вду и нелицеприя́тие; наста́вником ра́зум и смиренному́дрие; супру́гам любо́вь и согла́сие; ча́дом послуша́ние; оби́димым терпе́ние; оби́дящим стра́х Бо́жий; скорбя́щим благоду́шие; ра́дующимся воздержа́ние и все́м на́м — ду́х ра́зума и благоче́стия, ду́х милосе́рдия и кро́тости, ду́х чистоты́ и пра́вды. Е́й, Госпоже́ Пресвята́я! Умилосе́рдись на немощны́я лю́ди Твоя́: разсе́янныя собери́, заблу́ждшия на пу́ть пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й и при́зри на все́х на́с призре́нием ми́лостивнаго Твоего́ заступле́ния; воздви́гни на́с из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя очеса́ на́ша к зре́нию спасе́ния; ми́лостива на́м бу́ди зде́ и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия, и на Стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чной жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты́ бо еси́, Госпоже́, Сла́ва небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты́ по Бо́зе на́ша Наде́жда и Засту́пница все́х, притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и ве́сь живо́т на́ш предае́м, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

1 Акафист святым мученикам Гурию, Самону и Авиву. 3 Акафист святым благоверным князю Петру и княгине Февронии, Муромским.4 Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Споручница грешных».5 Преподобный Александр Свирский. Молитвы. 7 Святитель Димитрий Ростовский. Псалтирь Божией Матери.

См. также: Скорби, Прелюбодеяние, Семейная жизнь. Об испытаниях в нашей жизни

Источник: https://azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-v-skorbi-o-nevernosti-supruga.html

Молитва жены о муже в разлуке

Молитва жены о муже в разлуке

Новая статья: молитва жены о муже в разлуке на сайте святая-молитва.рф – во всех подробностях и деталях из множества источников, что удалось нам найти.

Страх перед разрушением семейного счастья испытывал каждый человек. Люди заботятся о браке, берегут в нём идиллию и понимание.

Особенно это пугает женщин. Иногда в надежде относительно вразумления мужа женщина обращается за помощью к Всевышнему.

Она знает, что Бог поможет и подскажет, как поступить правильно, даже если брак находится на грани развода. Попросить помощи у высших сил можно при помощи молитвенных заговоров.

Пётр и Феврония – это святые, покровители брака и заступники любви. При жизни они очень любили другу друга, прошли множество испытаний. Святые помогают усмирить семейные скандалы, вернуть верность и преданность в пару.

Молитвенный заговор Петру и Февронии, чтобы муж вернулся в семью: «Угодник Всевышнего, Пётр и Феврония. Помогите мне в моих мольбах к Господу Богу.

Вас благословил Всевышний за христианскую крепкую любовь, за верность и преданность. Вы заступники личного счастья и душевного покоя.

Прошу научить ценить любовь и согласие. Молю оградить свою семью от бесовских дел и недругов. Пусть славятся ваши имена».

Заговор читается как для себя, так и для супруга. Если муж готов к воссоединению, то лучше произносить молитвенные слова вместе.

Таблица: молитвенные заговоры для сохранения брака

Как быстро вернуть мужа в семью молитвами Пресвятой Богородице и Матроне Московской?

Если супруг решил развестись и уйти к сопернице, то стоит воздавать молитвы Матронушке и Богородице. Эти святые помогают отвадить любимого от любовницы, укрепляют брак, дарят уют и понимание.

Молитвенные заговоры для защиты дома и возвращения супруга:

 1. Молитвенный заговор к Матроне Московской: «Матушка Матрона, помощи прошу.

Молитва о возвращении жены в семью

Если жена разлюбила, но муж намерен вернуть любимую в семью, то можно воспользоваться следующими молитвенными заговорами для возвращения жены:

 1. «Общаюсь к вам, святые Косма и Дамиане, пособниками мне окажитесь, примите обращение о спасении. Не достойны стоять мы перед вами на коленях, но не презирайте мольбы грешников».
 2. «Матронушка, помолись о возврате ко мне возлюбленной. Пусть душа её очистится, станет добрее и изъявит желание жить со мной. Аминь».

Как сохранить семью: советы психолога?

Женитьба не всегда заканчивается так как того ожидали люди в начале брака. Часто люди в процессе совместной жизни отдаляются друг от друга, забывают клятвы верности.

Если семья находится на грани развода, не стоит отчаиваться. Нужно всеми возможными способами постараться сохранить отношения, простить партнёра, даже если тот совершил супружескую измену.

Если советы психолога не помогли сохранить брак, то стоит помнить, что расставаться нужно по соглашению, мирно и цивилизованно.

На разводе жизнь не заканчивается. Если не удалось вернуть былые чувства, то лучше к расставанию отнестись спокойно и остаться друзьями.

Особенно это касается пар, где есть совместный малыш. Ради ребёнка нужно сдерживать эмоции, даже если в душе проявляется острое негативное отношение к бывшему партнёру.

Молитвы о благополучии в семье и мире

Каждая женщина желает сохранить свой брак, тёплые и искренние отношения в нём. Поэтому женщине стоит молиться о благополучии, здоровье, достатке и целостности своей семьи высшим силам.

Эта мощная молитва помогает решить семейные неурядицы, уберечь супругов от грешных поступков, навести лад в отношениях.

Авив Гурий, Самон – христианские святые, пережившие при жизни великие муки во благо веры. Молитвенный заговор: «Святые мученики, Самон и Авив Гурий, примите обращение к вам в своём покаянии.

Простите грешницу, помогите в решении вопроса моего, в сохранности брака. Смягчите сердце мужа, просветлите его ум и укажите путь истинный к дому родному. Не оставляйте меня в скорби, прошу научить жить праведно».

Другие православные молитвы о спокойствии в мире и сохранности брака:

 1. Обращение к Николаю Чудотворцу: «Великий, Чудотворец, Святитель Христов. Твоим шествием пресвятой Отец, море осветится, мощи многочудные твои по шествию во град Барский, от востока до запада восславляйте имя Божье».
 2. Обращение к Царю Небесному Утешителю: «Царь Небесный, Утешитель, душа истинная. Вселяйся в нас и очисти нас от скверны и спаси души наши».

Для защиты дома помогает молитва-оберег «Семь крестов». Её желательно выучить наизусть и читать каждое утро после пробуждения.

Вера должна всегда сопровождать человека. Это часть его душа. Молиться нужно каждый день, благодарив Бога за прожитые дни.

Особенно важно молиться за водителей, ведь дорога непредсказуема и может забрать жизни любимых людей.

Мусульманские молитвы для сохранения семьи

Мусульмане очень верующие люди. Поклонение Аллаху в их религии – это не дань, это образ жизни. Люди мусульманского вероисповедания молятся до пяти раз в день.

Мусульманские молитвы о благополучии:

 1. «С именем Аллаха, хвала ему Господу мира, милостивому и милосердному, владыке судного дня.

Источник: https://xn----7sbbfc9auhszmg5nc.xn--p1ai/molitva-zheny-o-muzhe-v-razluke/

Заговор на сильную разлуку – рабочий метод проведения

Молитва жены о муже в разлуке

Навигатор по сайту

 • Порча и сглаз
 • Порча
 • Заговор для разлучения
 • Опытные маги часто говорят о том, что отвороты, как и любую другую магию, нужно использовать только во благо, к примеру, когда мужчина не любит женщину, но не может уйти от нее самостоятельно, либо когда мужчина стал жертвой охотницы за богатством.

  Магия невероятно универсальна, она содержит в себе ритуалы и обряды, призванные помочь человеку в любой жизненной ситуации. В то же время, многие заговоры имеют обратную сторону и лучше всего это видно в любовной магии.

  Самый популярный аспект современной магической практики — привороты и другие обряды, предназначенные для установления или улучшения сердечных отношений между мужчиной и женщиной. Другая сторона медали — отворотные заговоры, призванные разорвать связь между влюбленными, испортить отношения и вызвать разлуку.

  Вас заинтересует Избавление от черной энергии в вашем теле

  Порчу навести может кто угодно и, даже, вы …

  Вас заинтересует Заговор, чтобы наказать обидчика

  Как наказать обидчика, если …

  Опытные маги часто говорят о том, что отвороты, как и любую другую магию, нужно использовать только во благо, к примеру, когда мужчина не любит женщину, но не может уйти от нее самостоятельно, либо когда мужчина стал жертвой охотницы за богатством.

  Ритуалы на разлуку стоит проводить только с положительными намерениями и с чистым сердцем, если вы хотите разрушить настоящую любовь или крепкий семейный союз, то последствия могут быть действительно очень опасными.

  Обращаясь за помощью к магии, не стоит забывать простую поговорку: «На чужом несчастье счастья не сделаешь».

  Вызвать разлуку между мужем и женой

  Перед тем, как переходить непосредственно к описанию магического обряда, хочется отметить, что мужа и жену, которые любят друг друга, связывают особые, очень сильные узы. Именно поэтому такой союз можно разрушить только сильным, активным магическим ритуалом.

  Проводить подобные обряды не рекомендуют опытные практики, ведь исполнителя обязательно коснуться последствия.

  Если же вы преследуете благую цель, и в ваших мыслях нет злого умысла, тогда проводить подобные обряды можно, но даже в таком случае не стоит забывать о создании мощной защиты.

  Рассорка — достаточно распространённый способ внести разлад в отношения

  Для того чтобы разорвать связь между мужем и женой, часто используются особые магические обряды, основанные на применении крови. Может быть использована кровь животных, птиц и даже человека. Но даже такие заговоры подействуют только в том случае, если отношения между целями не идеальны и уже дали трещину.

  Заговор для скорого развода

  Этот простой магический обряд подойдет для того, чтобы поскорее развести людей, несчастливых в браке. Несмотря на простоту, ритуал основан на сделке с темными силами, потому перед проведением стоит сделать очищение и установить максимально мощную защиту, чтобы избежать неприятностей в будущем.

  Слова заговора:

  «Встану я поутру, пойду ко двору, не дверьми, да воротами, а подвальным бревном, да дымными окнами. Сниму шапку с головы своей, положу ее под пяту, не под сырую землю, а в черный чобот. В чоботе том побегу в лес темный, на озерещи черное, в том озерище плавает челнище, а в челнище том плывет чертиха, да чертище.

  Швырну в чертей тех шапку, да покажу ему палку. Что сидишь, черт с чертихой в своем челнище? Что морду воротишь от чертихи, чертище? Пойди ты к людям на пепелище, заведи чертиху в доброго молодца (имя мужчины) избище. Не так те люди живут, как ты со своей чертихой, чертище, любят друг друга, лелеют, горя не знают, не ведают.

  Ты вели чертихе распустить ее волосища, пусть с сих пор, как вы порознь сидели в челнище, эти люди живут в избище. Пусть молодец (имя) девицу свою ненавидит, пусть добра и красоты в ней не видит. Пусть та ненависть по всему его сердцу разливается, пусть в каждом суставе и органе его накапливается.

  Пусть опротивеет она ему красотою своею, омерзнет, одрянеет телом всем своим белым. Слова мои сильны, воля моя крепка, приказываю тебе, чертище, шапку мою охранять в озерище, да ненависть разжигать в той избище.

  Как мне под силу править тобою, так и тебе под силу за шапкою в озере следить, от рыб охранять, от людей беречь, страх на всех идущих мимо нагонять. Не сможет шапку ту рыба съесть, рыбак достать, а заговор мой никто не сможет снять. Да будет так».

  Формирование посыла на объекты — главное в данном случае

  После прочтения заговора нужно трижды сплюнуть на землю и растоптать слюну левой ногой. В это время нужно представлять, что вы топчете ненавистные вам отношения между мужчиной и женщиной, которых нужно разлучить.

  Заговор на разлучение

  Данный обряд можно использовать как против женатых пар, так и против незарегистрированных официально отношений. Для разлуки нужно читать заговор на полную луну. Слова:

  «Войду я во двор широкий, зайду в дом высокий, запишу я (имя) остуду великую. Остужаю вас добрый молодец (имя) и девицу (имя). Чтоб не попадался он на глаза ей ни днем, ни ночью, ни вечером, ни утром. Чтоб она в покой, он из покоя, она на улицу, он в дом. Будет она ему не милей лютой медведицы страшной, жабы болотной коварной.

  И в каком бы платье ей не быть, хоть в держимом, хоть в цветном, сносить он ее не сможет, злиться будет, ненавидеть будет, добра не увидят, о счастье забудут. Как бы ладна она ни была, какого бы ни делала ему добра, все будет видеть он как страсть, да зло. Не бывать вам вместе, не бывать, добра любви и ласки вам не знать.

  Слово мое верно, воля сильна, как сказала я, так и сбудется».

  Сильный обряд на разлуку

  Слова данного магического заговора нужно читать ночью на убывающую луну, в открытую форточку. Заговор:

  «Старым болотом, черным лесом, по сырой траве, по острой мураве, шла волчица серая, старая, а за нею собака злая, а за нею кошка больная. Все они разом в одном месте остановились, да клубком они свились.

  Шерсть с них летела, а я на драку ту смотрела. Чтоб и тебе раб Божий (имя мужчины) и тебе раба Божья (имя женщины), так клубком свиваться, так шерсть друг другу рвать и также драться.

  Чтоб любили вы друг друга, как волчицу собака, а собаку кошка. Ключ. Замок. Язык. Аминь».

  Источник: http://VsePrivoroty.ru/zagovor-dlya-razlucheniya.html

  Заговор на разлуку — как разрушить любовный союз?

  Молитва жены о муже в разлуке

  Заговор на разлуку — негативное колдовское воздействие, что направляется на разрушение брачного союза, и помощь тем, кто хочет избавиться от нежелательных отношений. Используются ритуалы и женами, и мужьями. Но чтобы приступить к колдовству, оцените собственные силы и, когда уверены в них, попытайтесь разлучить двух людей с помощью магии.

  В статье:

  Когда прибегают к заговорам на разлуку

  Используются заговоры на разлуку в нескольких ситуациях:

  • чтобы разлучить любимого с девушкой или супругой;
  • когда хотите покинуть ненавистного супруга (гу);
  • когда отношения исчерпали себя, но разорвать их сложно;
  • когда между вами и любимым человеком стоит разлучница;
  • рассорить друзей, убрать дурную компанию из жизни ребенка;
  • чтобы прекратить общение деловых партнеров или сотрудников.

  Все эти причины использования магии могут оказаться оправданными. Важно помнить, что это не приворот, а заговор на разлуку. Действия обряда направляется на то, чтобы мужчина (женщина) покинули партнера.

  Но гарантировать, что объект вожделения сразу придет к вам, никто не может. Когда ставите целью разлучить любовников и притянуть любимого человека, то придется воспользоваться приворотом.

  Помните, чтобы приниматься за проведение колдовства, нужно четко определить для себя, какого результата хотите и чего ждете от обряда.

  Как рассорить двух людей

  Чтобы отвернуть друг от друга не состоящих в церковном браке людей, используйте простые ритуалы. От магического влияния такие пары имеют меньшую защиту, чем те, кто венчался в храме. Поэтому воспользуйтесь безопасными обрядами, что сумеет провести и новичок.

  Заговор с помощью ветра

  Эффект этого обряда напрямую зависит от силы желания добиться того, чего хотите. Чтобы усилить эффект от обряда, выполняйте на убывающую луну.

  Это спровоцирует угасание чувств между жертвами. Выйдите на пустырь, на берег водоема (где мощный ветер), станьте лицом к потокам воздуха и прошепчите текст:

  Горы высокие, реки глубокие, леса сухие, собаки злые. Так бы и высоко и далеко, так бы зло и во зло раба Божья (имя женщины) с рабом Божьим (имя мужчины) по веку и во веки ссорились, да собачились. Им не подсобить, их не помирить, вместе не свести, не поженить: ни сегодня, ни завтра и никогда! Дело мое – слово мое. Ни избавить, ни отговорить. Аминь.

  Разлучить таким обрядом возможно и состоящих в любовных отношениях людей, и друзей, работников, партнеров. Действие от ритуала проявляется через 10–15 суток.

  Обряд на разлучение с солью

  Такой продукт, как соль, используется во множестве обрядов, что направлены на разрушение отношений (любых). Эти заговоры действенные. Длительность эффекта зависит от мощи колдуна и силы его желания развести людей.

  Совершается ритуал на разлуку влюбленных на убывающую луну. Он поможет в устранении соперницы. Расстелите на столе кусок плотной грубой ткани и высыпьте жмень соли. Прошепчите на нее:

  Соль белая, соль сыпучая, Помоги (имя) разлюбить (имя), Пускай вместе в мире и согласии им не живется, Пускай ссоры в отношениях поселятся, Пускай разлука их спутницей станет. Аминь!

  Когда скажите текст 3 раза, продукт оставьте лежать на ткани 10 часов. Переложите сверток на подоконник. С утра отнесите заговоренный продукт под дверь девушки и рассыпьте там и говорите:

  Не солью белой посыпаю порог разлучницы, а разлукой сильной, Разлюбить рабу Божьему (имя парня) рабу Божью (имя девушки) помогаю. Аминь!

  Скажите 3 раза и возвращайтесь в дом. Эффект от обрядов с солью проявляется моментально, ждать разрыва отношений не придется.

  Сильный заговор на разлуку женатых людей

  Чтобы развести находящихся в законном браке, потребуется мощная магия. Особенно, когда жертвы венчались в церкви. Такой брак скрепляется на Небесах, и разрушить его непросто.

  Когда решили, что готовы к такому шагу, воспользуйтесь одним из заговоров на разлуку супругов.

  Заговор на тесто

  Для ритуала ведьме следует самой замесить тесто. Для приготовления такового важно применить такие ингредиенты:

  • воду;
  • муку;
  • соль;
  • шерсть собаки и кошки;

  Мука Вода Соль

  Когда тесто замесили, разделите его на 2 равные части и вылепите куклы. Одна станет символизировать мужчину, другая — женщину.

  Добавьте к женской кукле шерсть кошки, а к мужской — собачью. Обязательно дайте куклам имена тех, кого желаете развести). Отнесите в комнату, куда не заходят люди, и поставьте по разным углам. Ежедневно, в течение 40 суток, выполняйте одно действие — у каждой куклы нашептывайте слова:

  (Имя мужчины) и (имя женщины)! Вместе вам не бывать, не живать, Хлеба вместе не едать,

  Детей вместе не качать. Аминь.

  После завершения обряда куколок или похороните на разных берегах водоема, или оставьте на пустырях. Чтобы ритуал оказался действенным, есть хитрость. В сами куклы добавьте:

  • землю с кладбища, с места с отрицательной энергетикой, перекрестка;
  • битые стекла;
  • ногти, волосы, кожу жертв.

  Как разлучить влюбленных

  Чтобы развести судьбы пары, что состоит в законном браке, используется такой сильный ритуал. Проводят на полную луну – подходящее время, чтобы светило зарядило вас необходимым запасом энергии для совершения заговора. Пойдите на пустырь в полнолуние и громко промолвите:

  Войду я во двор широкий, зайду в дом высокий, запишу я (имя) остуду великую. Остужаю вас добрый молодец (имя) и девицу (имя). Чтоб не попадался он на глаза ей ни днем, ни ночью, ни вечером, ни утром. Чтоб она в покой, он из покоя, она на улицу, он в дом. Будет она ему не милей лютой медведицы страшной, жабы болотной коварной.

  И в каком бы платье ей не быть, хоть в держимом, хоть в цветном, сносить он ее не сможет, злиться будет, ненавидеть будет, добра не увидят, о счастье забудут. Как бы ладна она ни была, какого бы ни делала ему добра, все будет видеть он как страсть, да зло. Не бывать вам вместе, не бывать, добра любви и ласки вам не знать.

  Слово мое верна, воля сильна, как сказала я, так и сбудется.

  После уходите не оборачиваясь, а по дороге домой не разговаривайте. Тогда заговор на разлуку подействует.

  Чтобы супруги жили, как кошка с собакой

  Чтобы развести супругов, применяют этот старый и проверенный обряд. Его используют для разрушения крепких союзов. Ночью, в полнолуние, встаньте у распахнутого окна и промолвите:

  Старым болотом, черным лесом, по сырой траве, по острой мураве, шла волчица серая, старая, а за нею собака злая, а за нею кошка больная. Все они разом в одном месте остановились, да клубком они свились.

  Шерсть с них летела, а я на драку ту смотрела. Чтоб и тебе раб Божий (имя мужчины) и тебе раба Божья (имя женщины), так клубком свиваться, так шерсть друг другу рвать и также драться.

  Чтоб любили вы друг друга, как волчицу собака, а собаку кошка. Ключ. Замок. Язык. Аминь».

  Как устранить любовницу

  Заговор на разлуку применяется теми женами, кому важно вернуть мужчину обратно или просто отвадить от любовницы.

  Один из распространенных способов разлучить супруга с соперницей — обряд с использованием фотографии. Выберите свежий снимок жертв, иначе заговор подействует слабо или вообще ничего не произойдет. Для ритуала вооружитесь такими атрибутами:

  небольшая емкость ножницы Свеча

  Проводится обряд с 12 до 3 часов ночи, на убывающую луну. Сядьте за стол, разложите на нем атрибуты и сосредоточьтесь на желаемом результате. Зажгите свечу и медленно разрежьте снимок, чтобы разделить двух людей на фото. В процессе повторите не единожды:

  Не фотография я разрезаю, а жизнь рабов Божьих (имя возлюбленного и соперницы) разделяю, Чтобы раб Божий (имя мужа) разлюбил рабу Божью (имя любовницы), Чтобы счастья с ней знал, только грустил да печалился, Пускай вместе им не живется, пускай все у них не ладится!

  После возьмите ту часть, где изображена соперница, медленно поднесите к пламени свечи, подожгите и положите догорать в приготовленную емкость. Дождитесь этого момента и сдуйте образовавшийся пепел со словами:

  Сдуваю всю любовь раба Божьего (имя мужа) к рабе Божьей (имя соперницы)! Разлюбить им друг друга помогаю!

  Ту половину снимка, где мужчина, оставьте и каждый день произносите над ней текст:

  Муж мой любимый, о жене вспомни, Возвращайся ко мне, в семью! Счастье и благополучие нас ждет, Любовь и спокойствие, быть вместе нам всегда. Аминь!

  В течение месяца возлюбленный уходит от любовницы. До того момента повторяйте заговор над фотографией ежедневно.

  Как избавиться от нелюбимого супруга

  Подобные обряды используются желающими разойтись со своими мужьями женами, но в силу определенных обстоятельств не получается этого добиться без посторонней помощи и магического вмешательства.

  Разлука на крест

  Нужны такие атрибуты:

  • нож с черной рукояткой;
  • наполненная водой емкость.

  емкость, наполненная водой нож с черной рукояткой

  Доведите жидкость до кипения, и когда она еще горячая, нарисуйте в воздухе над ней кресты. Продолжайте выполнять это движение и повторяйте текст:

  Как дьявол от креста святого бежит, да от церкви православной, так пусть и раб Божий (имя) от крыльца родного бежит, да от меня, рабы Божьей (имя). Воля моя сильна, слово верно, да дело лепко. Пойдет раб Божий (имя) от меня, рабы Божьей (имя) на все четыре стороны, да и оглядываться не станет. Да сбудется, что сказано. Аминь. Аминь. Аминь.

  Жидкость используется для приготовления пищи (для первого блюда). Им кормят мужа. Проследите, чтобы ел только он. Через 7–10 дней супруг сам решит, что пора разорвать отношения.

  Разлука по фотографии

  Есть еще один распространённый обряд на разлуку с использованием фотоснимка — магическое воздействие оказывается на вас и супруга. Возьмите фотографию, где вы рядом, и порвите на 2 части.

  Сделать это со всей ненавистью, что накопилась. Продолжайте разрывать, чтобы осталось множество клочков. Сложите в блюдце, подожгите и скажите:

  Вот и сгорели ваши хорошие отношения, и вы разбежались.

  Когда все догорит, пепел выбросьте в окно и промолвите:

  Как пепел разлетелся, так и вы друг от друга навсегда разлетелись и разбежались.

  Заговор на спасение от супруги

  Мужчины также используют заговоры для разрушения брака. Происходит это значительно реже, однако сесть ритуалы, что помогают мужьям избавиться от ненавистных жен.

  Для совершения заговора мужчина вооружается черным и белым листами бумаги. Сначала берет черный и пишет на нем имена жены и свое. Произнесит вслух:

  Как мне снег вчерашний не нужен, как трава сухая не нужна, как жена косая, хромая, глупая не нужна мне в любезницы, так и я, раб Божий (имя) не буду нужен рабе Божьей (имя) ни днем, ни ночью, ни вечером, ни утром, ни сегодня, ни завтра и никогда. Отвернись жена (имя), отвернись, да к другому жениху поворотись. Что сказано, то сбудется. Ключ, замок, язык. Аминь.

  Бумага разрывается на мелкие куски и сжигается дотла. Когда пепел развеете, на белом листе излагает все надежды, мечты и желания. Описывает будущую жену и дальнейшую жизнь. Белый листок складывается в 4 раза и надежно прячется. После проведения ритуала супруга исчезнет из жизни, и дороги не пересекутся.

  Любой, и сильный заговор не подействует, когда по существу не хотите этого. Чтобы прибегать к помощи магии, взвесьте все за и против, оцените собственные возможности и после принимайтесь за колдовство.

  Источник: https://grimuar.ru/zagovoryi/zagovor-na-razluku-osvobozhdenie-ot-lyubovnyih-uz.html

  Молитва на разлуку с мужем

  Молитва жены о муже в разлуке

  Советуем ознакомиться молитва на разлуку с мужем с несколькими вариантами на русском языке, с полным описанием и картинками.

  Человек счастлив будет в семье, если отношения гармоничны, и никто из посторонних не мешает счастью супругов. Однако случается так, что трещина в браке появляется из-за магического вмешательства другой женщины. И если муж не поддается убеждениям жены, проблему можно будет решить с помощью магических заговоров.

  Специальные магические тексты, которые направлены на разлуку людей, помогут нейтрализовать постороннее воздействие и вернуть в семью супруга. Чтобы заговор на разлуку был эффективным, нужно знать, в какой ситуации его можно применять.

  Об этом, а также о том, какие проблемы развязывают подобные методы, расскажет эта статья.

  Используются заговоры, чтобы разлучить двух людей, в основном, если необходимо противодействие любовному привороту. Применять такие заговоры можно самостоятельно, если ознакомиться с основными правилами проведения обрядов.

  Основные рекомендации относительно ритуалов

  Как эффективный магический способ разорвать нежелательную любовную связь, либо устранить воздействие соперницы, используют заговор на разлуку. Проводить ритуал с прочтением такого заговора может как муж, так и жена.

  Можно прибегать к подобному методу при наступлении одного из случаев:

  • чтобы разъединить своего любимого с «положившей на него глаз» девушкой;
  • подтолкнуть парня, супруга, либо супругу к разрыванию отношений;
  • освободить себя от бесперспективных отношений, если один из супругов разлюбил другого;
  • если необходимо уйти от ненавистного супруга.

  Каждая из приведенных выше причин вполне может стать поводом, чтобы провести ритуал на разлуку. Заговор в этом случае будет действовать на жертву, чтобы та бросила своего партнера. В результате, получится не только разлучить, но и привлечь этого человека к себе, чтобы построить с ним отношения. Однако это произойдет только в том случае, если объект заговора разлюбил своего партнера и испытывает симпатию к заказчику.

  Развести любовников через соль

  Данный ритуал, в котором использовать нужно соль, поможет развести любовников. Точнее, если муж бросил свою законную жену ради любовницы. В этом случае заговор через соль вернет любимого супруга домой. Также возможно использование заговора, если отношения парня с его возлюбленной не приносят радости обоим.

  В подобных ситуациях магический ритуал способствует тому, чтобы связь между ними разорвалась с минимальными последствиями для каждого человека.

  Данный обряд довольно сильный, так как применяемая в процессе соль считается мощным нейтрализатором магии. Чтобы провести его в домашних условиях, потребуется соль с крупными кристаллами.

  Дождавшись периода убывающей луны, возьмите горсть такой приправы. В полночь над солью произнесите слова:

  «Соль сыпучая и жгучая, помоги мне мужа своего, раба Божьего (его имя) вернуть, от соперницы, рабы Божьей (ее имя) отвернуть. Пусть не спится им вместе, не естся, не пьется, в счастье не живется. Пусть ссоры отношения их пошатнут, а разлука по сторонам разведет. Аминь».

  Трижды произнесся данный заговор на разлучение любимого человека с другой женщиной, высыпьте соль на подоконник под лучи луны. С утра соберите все кристаллы и отнесите их к дому соперницы. Рассыпая под ее порогом соль, произносите другой заговор:

  «Не соль это белая, а разлука сильная. Порог ею посыплю, сильный разрыв вызову, чтобы отныне раб Божий (имя мужа или парня) разлюбил рабу Божью (имя другой). Аминь».

  После обряда сразу же возвращайтесь домой. Ни с кем не затевайте разговор по дороге, не звоните и не отвечайте на звонки, а дома вымойте руки проточной водой. Данный обряд поможет сделать так, чтобы муж свою законную жену вспомнил и снова полюбил. Такой результат проявится в течение месяца. Поэтому не нужно повторять обряд на человека, а стоит набраться терпения.

  Разлучить людей через их фотографии

  Этот обряд очень сильный и практически «универсальный». С его помощью можно разорвать отношения парня с возлюбленной, избавиться от нелюбимого законного супруга и даже сделать так, чтобы муж с женой начали ссориться и в результате развелись.

  Для данного ритуала понадобится:

  • фотография, на которой будут изображены только жертвы заговора;
  • огнеупорное блюдце.

  Совместную карточку, подержав в руках некоторое время, следует разорвать, чтобы муж (парень) и женщина оказались на разных лоскутках. Поместите их на блюдце и, подпалив от спички, произнесите заговор на разлуку:

  «Пусть сгорят отношения Ваши (имена жертв), как фотография эта».

  После того, как догорят остатки фото, сдуйте пепел в открытую форточку со словами:

  «Пепел этот разлетается, а судьбы Ваши разводятся. Как унесет этот пепел ветер сильный, так и Вы быстро разойдетесь».

  Как сделать заговор на разлуку

  Когда вы стали замечать, что ваша вторая половинка стала к вам холодно относиться, обращать на вас внимание и равнодушно относится ко всему, что с вами связано, это означает одно – ваш любимый человек ходит «налево». В таком случае нужно действовать молниеносно и без заговоров здесь, конечно же, не обойтись.

  Заговор на разлуку – это оборотная сторона приворота на любовь. С его помощью можно порвать связи двух влюбленных и хорошенько попортить их взаимоотношения. Такие обряды могут так же довести возлюбленных до развода.

  Когда применяют заговоры на разлучение?

  1. В случаях, когда ваш возлюбленный человек уже находится в брачных отношениях;
  2. Если вы хотите разорвать отношения с человеком, которого уже давно разлюбили;
  3. Если брак между людьми оказался несчастливым и супруги уже разлюбили друг друга;

  Перед тем, как применять сильный заговор для разлучения двух людей, постарайтесь четко поставить перед собой цель. Для разных целей существуют разные заговоры и обряды, которые способны как поссорить, так и навсегда разлучить людей.

  Как развестись с мужем

  Такой ритуал выполняют тогда, когда вы уже давно желаете разойтись со своим благоверным, а он по какой-то причине этого не хочет. В любом случае, применив такой заговор, вы сможете с легкостью, уйти от своего нелюбимого мужа.

  Для обряда вам нужно подготовить кастрюлю небольшого размера и наполнить ее водой. Возьмите нож с рукояткой черного цвета и над кипящей водой выполняйте движения в виде креста. При этом произносят такую молитву:

  «Как дьявол от креста святого бежит, да от церкви православной, так пусть и раб Божий (имя) от крыльца родного бежит, да от меня, рабы Божьей (имя). Воля моя сильна, слово верно, да дело лепко. Пойдет раб Божий (имя) от меня, рабы Божьей (имя) на все четыре стороны, да и оглядываться не станет. Да сбудется, что сказано. Аминь. Аминь. Аминь».

  На заговоренной вами воде вам нужно приготовить обед и накормить им своего супруга. Съев, приготовленный обед, ваш супруг вскоре сам поймет на подсознательном уровне, чего хотите от него вы.

  Как развестись с супругой

  Подобный ритуал делают в том случае, если мужчина очень хочет уйти от своей нелюбимой супруги, но никак не может этого сделать.

  Для этого вам понадобится бумага, всего нужно два листа: один – черного цвета, другой – белого. На листке черного цвета вам нужно написать имя своей жены и свое имя тоже. Листок заговаривают такими словами:

  «Как мне снег вчерашний не нужен, как трава сухая не нужна, как жена косая, хромая, глупая не нужна мне в любезницы, так и я, раб Божий (имя) не буду нужен рабе Божьей (имя) ни днем, ни ночью, ни вечером, ни утром, ни сегодня, ни завтра и никогда. Отвернись жена (имя), отвернись, да к другому жениху поворотись. Что сказано, то сбудется. Ключ, замок, язык. Аминь».

  Далее, разорвите наговоренный вами лист бумаги, а затем подожгите над пламенем от церковной свечки. Пепел, полученный от сгорания бумаги необходимо развеять по ветру.

  А на белом листке бумаги укажите свое имя, указав при этом, чего вы хотите от будущей, свободной от супруги, жизни (если у вас уже есть новая возлюбленная – укажите ее имя).

  Последствия от такой рассорки будут таковы, что ваша супруга без всяких ссор и скандалов уйдет из вашей жизни навсегда.

  Как разлучить не женатую парочку

  Рассорка подобного типа очень проста, для нее не нужна особая подготовка. Ее выполняют только в том случае, когда вам необходимо рассорить парочку, которая не состоит в брачных отношениях. Важным условием для вашего обряда будет только наличие сильного ветра на улице и убывающая луна. Вам необходимо стать так, чтобы ветер дул прямо в лицо. Прочитайте тихонечко такой наговор:

  «Горы ль вы высокие, реки ль вы глубокие, леса вы сухие, собаки вы злые. Так бы и высоко, так бы и далеко, так бы и зло и во зло раба (имя) с рабом (имя) по веку и веки, и все святчеловеки им не подсобить и не помирить и не поженить: ни сегодня и ни завтра, и ни послезавтра, и никогда. Мое дело, мое слово, и все готово. Аминь».

  Если ритуал выполнен по всем правилам, результат долго не заставит себя ждать. Спустя две или три недели заговоренная таким способом парочка «разойдется как в море корабли».

  Рассорка по фото

  Для этого обряда вам необходимо взять фото, где вы со своей второй половинкой запечатлены вместе.

  Разорвите ее со всей злости, приговаривая при этом то, чего вы желаете, чтобы произошло (к примеру «чтоб ваша семья развалилась навсегда, и вы больше никогда и нигде не пересекались»).

  Далее, клочки, оставшиеся от вашего фото, сожгите над свечкой, купленной в церкви, приговаривая:

  «Вот и сгорели ваши хорошие отношения, и вы разбежались».

  Пепел от сожженного фото развейте на ветру, проговаривая такие слова:

  «Как пепел разлетелся, так и вы друг от друга навсегда разлетелись и разбежались».

  Для того, чтобы ритуал свершился и имел сильный эффект, при проведении всего обряда вам необходимо представлять в своем воображении лица людей, на которых делается рассорка.

  Если у вас нет совместного фото разлучаемых людей, можете взять обычный чистый лист бумаги, и напишите на ней их имена. Но это уже будет иметь не такой сильный эффект, как при использовании фото.

  Обряд разлучения солью

  Соль достаточно часто применяют для ритуалов подобного типа. Для получения очень сильного эффекта ритуал проводят на убывающей луне. Вам понадобиться несколько ложек соли. Наговаривают ее такой молитвой:

  «Соль белая, соль сыпучая, Помоги рабу Божьему (имя мужчины) разлюбить рабу Божью (имя соперницы), Пускай вместе в мире и согласии им не живется, Пускай ссоры в отношениях поселятся, Пускай разлука их спутницей станет. Аминь!»

  Слова произносят трижды. Далее, заговоренную соль необходимо оставить на всю ночь, до утра на окне. Наутро, посыпьте соль на порог вашей разлучницы, приговаривая:

  «Не солью белой посыпаю порог разлучницы, а разлукой сильной, Разлюбить рабу Божьему (имя парня) рабу Божью (имя соперницы) помогаю. Аминь!».

  Трижды повторите молитву и ступайте домой, не оглядываясь и не разговаривая ни с кем. Наговоры с применением соли очень сильные и действуют практически моментально.

  Как снять заговор на разлуку?

  Заговоры на снятие разлуки относятся к светлым обрядам.Такие ритуалы проводят по вторникам, средам и субботам. Произносят следующую молитву:

  «Черным лесом, старым болотом При сырой траве, при колючей мураве Шла бы серая волчица, А за ней злая собака, За собакой старая кошка. Все б остановились да клубком свились. Шерсть с них летела бы, Я бы на них смотрела бы. Чтобы раб Божий (имя) И раба Божья (имя) дрались, ругались, Клубком свивались, Любили бы друг дружку так же, Как волчица любила собаку, А собака кошку. Аминь».

  В том случае, если ваш обряд не подействовал с первого раза, и в течение месяца после проведения обряда ничего не изменилось, рекомендуется повторить обряд еще раз.

  Всегда и во все времена любовные заговоры, будь то заговор на разлуку или обряд на любовь, пользуются большим спросом. Помните, прежде чем применить заговор подобного рода, нужно хорошенечко подумать. Ведь один неверный шаг, и вы можете навредить не только заговариваемому человеку, но и себе в том числе.

  Советуем почитать

  Источник: https://xn----7sbfc0arecsg5ai.xn--p1ai/molitva-na-razluku-s-muzhem/

  Поделиться:
  Нет комментариев

   Добавить комментарий

   Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.